طبقه بندی پروژه ها در مدیریت سبد پروژه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره MHDIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

2 دانشیار، دانشگاه تهران.

3 استاد، دانشگاه تهران.

چکیده

سازمان ­های سرمایه ­گذار در میان پروژه های کاندیدای ورود به سبد سرمایه ­گذاری مبنای استانداردی برای شناسایی پروژه‌هایی که سهم بیشتری از سرمایه­ گذاری و سود را به ­خود اختصاص می­ دهند، ندارند و پروژه ها براساس برآوردهای شخصی ارزیابی و انتخاب می‌شوند؛ بدیهی است با افزایش تعداد و تنوع پروژه‌ها، خطا در اینگونه برآوردها افزایش می‌یابد. مسئله اصلی پژوهش حاضر، طبقه ­بندی پروژه‌های کاندید ورود به سبد سرمایه گذاری «شرکت غدیر»، توسط معیارهای مشخص به سه گروه ازپیش‌تعیین‌شده بسیار مهم، متوسط و کم­ اهمیت است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده­ ها، تحلیل ـ ریاضی می‌باشد. از آنجا که برای تصمیم ­گیری در خصوص طبقه­ بندی به قضاوت مطلق تصمیم‌گیرندگان نیاز بوده و تعداد طبقات مورد بررسی بیشتر از دو طبقه است در میان مدل­ های طبقه‌بندی از مدل­ سازی MHDIS که نخست، مبتنی بر توابع مطلوبیت تصمیم­ گیرندگان بوده و دوم، مختص طبقه ­بندی چند ­گروهی و سلسله ­مراتبی است، استفاده شده. در مرحله دوم پس از مدل‌سازی با یک نمونه 29 تایی مدل آزمون شده و برای بررسی و مقایسه کارایی مدل، خطای مدل با نتایج به‌دست‌آمده از مدل مشابه UTADIS مقایسه شده است. نتایج نمایانگر میزان خطای پایین‌تر این مدل در مقایسه با مدل UTADIS می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Abasi, M., Ashrafi, M., Kheirkhah, A., Niad, H., & Ghorbanzadeh karimi, H. (2013). Select a portfolio of research and development projects using a combination of data envelopment analysis. National Research Institute for Science Plicy, 3, 67-84.
2. Archer, N. P., & Ghasemzadeh, F. (1999). An integrated framework for project portfolio selection. Int. J. of Project Management, 17(4), 207-216.
3. Asgharpour, M. (2006). Multi-criteria decision making, University of Tehran Publishers, fourth edition.
4. Bossidy, L., & Charan, R. (2002). Execution: The discipline of getting things done. Crown Business, New York, USA.
5. Bouri, A., Martel, J. M, and Chabchoub, H. (2002). AMulti-criterion Approach for selecting Atractive Portfolio. Journal of Multi criteria Decision Analysis, 269-277.
6. Choo, E. U., & Wediey, W. Z. (1985). Optimal criterion weights in repetitivemulticriteria decision-making. Jouunal of the Gperational Research Society, 36(11): 983-992.
7. Cooper, G. R., Edgett, S., & Kleinschmidt, J. E. (2002). Optimizing the stage-gate process: what best-practice companies do, Part I, Research Technology Management, 45(5), 21-70.
8. Cooper, R. G., Edgett, S., & Kleinschmidt, E. (2000). Portfolio management for new product development: results of an industry practices study. R&D Management, 31(4), 361-80.
9. Cosmidous, K., Doumpos, M., & Zoupondis, C. (2008). Country Risk Evaluatin: Methods and Applications, springer Optimization and Its Application.
10. Dahimavy, A., Ghanian, M., Ghoochani, M., & Zareyi, H. (2015). Prossesof application of multi criteria decision making models in prioritizing of water development projects of rural areas in the Khuzestan province. Journal of Water and Sustainable Development, 3, 9-16.
11. Doumpos, M. & Zoupondis, C. (2002). MulticriteriaDecisionAidClassification‌Methods, Kluwer Academic Publishers.
12. Doumpos, M., Pentaraki, K., Baourakis, G., & Zopounidis, C. (2002). Creditriskassessment using multicriteria hierarchical discrimination approach: A comparative analysis. European Journal of Operational Research, 138, 392-412.
13. Elonen, S., & Artto, K. A. (2003). Problems in managing internal development projects in multi-project environments, International Journal of Project Management, 21: 395-402.
14. Farsijani, H., Fattahi, M., & Noroozi, M. H. (2012). Project Portfolio Selection with Considering Interaction between Projects using Particle Swarm Optimization (PSO). Journal of Industrial Management Perspective, 2(5): 27-48.
15. Freed, N. and Glover, F. (1981). A linear programming approach to the discriminant problem. uecision Sciences, 12: 68-74.
16. Hwang, C. L. & Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making Methods and Application: A State – of – The Art Survey, Berlin, Springer- Verlag.
17. Jacquet-Lagr"eze E., & Siskos Y. (1982). Assessing a set ofadditive utility functions for multicriteria decisionmaking, the UTA method. European Journal ofOperational Research, 10, 151-164.
18. Jafarnejad, A., Mohseni, M., abdollahi, A. (2013). Provides a fuzzy PROMETHEE-AHP hybrid approach to assess supply chain performance, Journal of Industrial Management Perspective, 14, 69-92.
19. Linton, J. D., Walsh, S. T., Kirchhoff, B. A., Morabito, J. M. & Merges, J.M. (2000). Selection of R&D projects in aporfolio, Proceeding of the 2000 IEEE: 506-511.
20. Mamizadeh, F. (2015). Classification of projects in project portfolio management using MHDIS multi-criteria decision-making method, Master's Thesis, University of Tehran.
21. Mehregan, M. (2012). Advanced operational research, University of Tehran Publishers.
22. Mehregan, M. (2007).  Multi objective decisionmaking, University of Tehran Publishers.
23. Moor, S. (2010). Strategic Portfolio Management: Enablinga Productive Organization, Wiley, Hoboken, NJ.
24. Pendaraki, K., Zopounidis, C., & Doumpos, M. (2010). On the construction of mutual fund portfolios: A multicriteria methodology and an application to the Greek market of equity mutual funds. European Journal of Operational Research, 163(2): 462-481.
25. Rabieh, M., & Fadaei, A. (2015). Fuzzy Robust Mathematical Model for Project Portfolio Selection and its Solving through Multi Objective Differential Evolutionary Algorithm. Journal of industrial management perspective, 19, 65-90.
26. Rad, P. F., & Levin, G. (2006). Project Portfolio Management: Tools and Techniques (1st Ed.). N.Y: Judith W. Umlas: 47-49.
27. Robbins, G. (2005). Ten Critical Steps for Successful Project Portfolio Management June.
28. Roy, B. (1996). Multicriteria Methodology for Decision Aiding, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.
29. Sabahi myab, S. (2012). Formation of project portfolio management consisting of Tehran Stock Exchange investment funds using goal planning, Master's Thesis, University of Tehran.
30. Sarmad, Zohre, et al., (2005). Research methods in behavioral sciences, Tehran: Agah Publications.
31. Skitmore, M. (1998). A Method for ForecastingOwner’s Monthly Construction Project Expenditure Flow, International Journal of Forecasting, 14(1), 17-34.
32. Shenhar, A. Dvir, D. Levy, O., & Maltz, A. (2001). Project success: a multidimensional strategic concept, Long Range Planning. 34(6), 699-725.
33. Spear, M. C. (2004). Withepaper Series, Project Portfolio Management ,September. 34. Teller, J., Under, B. N., Kock, A., & Gemu¨nden, H. G. (2012). Formalization of project portfolio management: the moderating role of project portfolio complexity”, International Journal of Project Management. 30(5): 596-607.
35. Triantaphyllou, E. (2000). Multi-Criteria Decision Making Methods: a Comparative Study Netherlands, Kluwer Academic Publishers.
36. Turner, J. R. (2009). The Handbook of Project-based Management, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, NY.
37. Xidonas, P., Mavrotas, G., & Psarras, J. (2005). Portfolio management within the frame of multiobjective mathematical programming: a categorised bibliographic study. International Journal of Operational Research, 8(1).
38. Xidonas, p., Mavrotas, G., Krintas, TH., Psarras, J., & Zopounidis, C. )2012(. multicriteria portfolio management. new York, Springer Science & Business Media.
39. Zheng, Jun. Cailloux, O., & Mousseau, V. (2011). Constrained Decision Theory: 331-343.
40. Zopounidis, C., & Doumpos, M. (2007). Building additive utilities for multi-group hierarchical discrimination: the M.H.Dis method. Optimization Methods and Software, 1055-6788 (Print): 1029-4937.
41. Zopounidis, C., & Doumpos, M. (1998). A Multicriteria Discrimination Method for the Prediction of Financial Distress: The Case of Greece. Multinational Finance Journal, 3(2), 71-101.
42. Zopounidis, C., Doumpos, M., (2002a). Multicriteria classification and sorting methods: A literature review, European Journal of Operational Research, 138: 229-246.
43. Zopounidis, C., & Doumpos, M. (1999). A Multicriteria Discrimination Method for the Prediction of Financial Distress: The Case of Greece, Multinational Finance Journal, 3(2): 71–101.
44. Zopounidis, C. & Doumpos. (2002b). Multicriteria Decision Aid in Financial DecisionMaking: Methodologies and Literature Review, Journal of Multi-Croteria Decision Analysis: 167-186.