دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، زمستان 1396 
5. توسعه یک روش آماری برای نمودار کنترل اندازه‌گیری‌های انفرادی

صفحه 137-161

محمدمهدی موحدی؛ عباس راد؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ بهزاد قاسمی