دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، اسفند 1396 

مقاله پژوهشی

طبقه بندی پروژه ها در مدیریت سبد پروژه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره MHDIS

صفحه 9-40

فاطمه ممی زاده؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمدرضا مهرگان


توسعه یک روش آماری برای نمودار کنترل اندازه‌گیری‌های انفرادی

صفحه 137-161

محمدمهدی موحدی؛ عباس راد؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ بهزاد قاسمی