دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، پاییز 1396 
6. طراحی مدل زنجیره تأمین تاب آور (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور)

صفحه 127-150

حبیب اله رحیمی شیخ؛ مانی شریفی؛ محمدرضا شهریاری