طراحی مدل زنجیره تأمین تاب آور (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین.

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.

چکیده

یکی از کارکردهای اساسی و مهم سازمان بهزیستی هنگام وقوع حوادث طبیعی، مانند سیل و زلزله، بوده و پس از رخداد چنین حوادثی کمک ­رسانی به افراد آسیب­ دیده از طبقات پایین جامعه را بر عهده می ­گیرد. این پژوهش بنا دارد تا با شناسایی دقیق فعالیت‌ها و فرایندهای اجرایی «سازمان بهزیستی»، عوامل ایجاد ناپایداری در زنجیره تأمین این سازمان را مشخص کند و در­نهایت به رتبه‌بندی این عوامل بپردازد؛ سپس بر اساس این عوامل نقاط آسیب‌پذیر سازمان در برابر عوامل ایجاد ناپایداری بررسی می‌شود. در این راستا از مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. در ابتدا با مرور مبانی نظری و بررسی نظریه­ های موجود، یک چارچوب مفهومی اولیه در این رابطه شکل گرفته است؛ سـپس ایـن مدل با بهره­ گیری از روش ­های مختلف در طی پژوهش، تعدیل و مطابق بـا شـرایط «سازمان بهزیستی» اصلاح شده است. در ادامه مـدل مفهومی پژوهش در قالب یک ساختار چندبُعدی برای نرم ­افزار AMOS تعریف شده است. پس از بررسی فرضـیه ­هـا از نـوع روابط بین متغیرها و انجام تغییرات لازم، سرانجام مدل با توجه به شرایط «سازمان بهزیستی ایران»، اصلاح و نهـایی شـده است.

کلیدواژه‌ها


1. Ates, Aylin, and Umit Bititci (2011). Change Process: A Key Enabler for Building Resilient Smes. International Journal of Production Research, 49(18): 5601-18.
2. Azevedo, SG, VH Machado, AP Barroso, and V Cruz-Machado (2008). Supply Chain Vulnerability: Environment Changes and Dependencies. International journal of logistics and transport, 2(1): 41-55.
3. Berkes, Fikret, Carl Folke, and Johan Colding (2000). Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience. Cambridge University Press.
4. Carvalho, Helena, Susana Garrido Azevedo, and Virgilio Cruz-Machado (2012). "Agile and Resilient Approaches to Supply Chain Management: Influence on Performance and Competitiveness. Logistics research, 4, 1-2: 42-69.
5. Chan, Hing Kai, and Felix TS Chan (2010). Comparative Study of Adaptability and Flexibility in Distributed Manufacturing Supply Chains. Decision Support Systems, 48(2): 331-41.
6. Chopra, Sunil, and ManMohan S Sodhi (2004). Managing Risk to Avoid Supply-Chain Breakdown. MIT Sloan management review, 46(1): 53.
7. Clifford Defee, C, and Theodore P Stank (2005). Applying the Strategy-Structure-Performance Paradigm to the Supply Chain Environment. The International Journal of Logistics Management, 16(1): 28-50.
8. Fakoor Sagihe, Amir Mohammad, Laiya Olfat, Kamran Feizi, and Maghsoud Amiri (2014). A Model of Supply Chain Resilience for Competitiveness in Iranian Automotive Companies. Production and Operations Management, 5(1): 143-64.
9. Garavelli, A Claudio (2003). Flexibility Configurations for the Supply Chain Management. International Journal of Production Economics, 85(2): 141-53.
10. Glickman, Theodore S, and Susan C White (2006). Security, Visibility and Resilience: The Keys to Mitigating Supply Chain Vulnerabilities. International Journal of Logistics Systems and Management, 2(2): 107-19.
11. Hanna, Joe B, Joseph B Skipper, and Dianne Hall (2010). Mitigating Supply Chain Disruption: The Importance of Top Management Support to Collaboration and Flexibility." International Journal of Logistics Systems and Management,6(4): 397-414.
12. Hendricks, Kevin B, and Vinod R Singhal (2005). Association between Supply Chain Glitches and Operating Performance. Management science, 51(5): 695-711.
13. Holling, Crawford S (1973). Resilience and Stability of Ecological Systems." Annual review of ecology and systematics, 4(1): 1-23.
14. Jafarnejad, Ahmad, Maryam Mohseni and Ali Abdollahi (2014). Introducing Fuzzy PROMETHEE-AHP Combined Approach to Assess Supply Chain Performance (Case Study: Hotel Industry). Industrial Management Perspective, 4(2): 69-92.
15. Jafarnejad, Ahmad, Hossein Safari and Maryam Mohseni (2015). Analysis Relationships among Practices of Supply Chain Management Paradigms and Performance Measures by Interpretive Structural Modeling Approach (ISM). Industrial Management Perspective, 5(2): 9-31.
16. Jüttner, Uta (2005). Supply Chain Risk Management: Understanding the Business Requirements from a Practitioner Perspective. The International Journal of Logistics Management, 6(1): 120-41.
17. Lummus, Rhonda R, Robert J Vokurka, and Leslie K Duclos (2005). Delphi Study on Supply Chain Flexibility. International Journal of Production Research, 43(13): 2687-708.
18. Pendall, Rolf, Kathryn A Foster, and Margaret Cowell (2010). Resilience and Regions: Building Understanding of the Metaphor. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1): 71-84.
19. Pettit, Timothy J, Joseph Fiksel, and Keely L Croxton (2008). Can You Measure Your Supply Chain Resilience. Supply Chain and Logistics Journal, 10(1): 21-22.
20. Pimm, Stuart L. The Complexity and Stability of Ecosystems. Nature 307(5949): 321.
21. Tomlin, Brian. On the Value of Mitigation and Contingency Strategies for Managing Supply Chain Disruption Risks. Management science, 52(5): 639-57.