دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، شهریور 1396 
مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور

صفحه 33-51

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهروز دری نوکرانی؛ محسن محمدی پلارتی


طراحی زنجیره تأمین با رویکرد یکپارچه‏ سازی مالی و عملیاتی

صفحه 139-168

علی محمدی؛ مجتبی خلیفه؛ عباس عباسی؛ مسلم علی محمدلو؛ محمود اقتصادی‏ فرد