طراحی زنجیره تأمین با رویکرد یکپارچه‏ سازی مالی و عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شیراز.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز.

3 دانشیار، دانشگاه شیراز.

4 استادیار، دانشگاه صنعتی شیراز.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی یک شبکه زنجیره تأمین چهارسطحی با درنظرگرفتن هم‌زمان ابعاد عملیاتی و مالی و در چارچوب یک نگرش کل‏گرا و سیستمی است. بر این اساس، زنجیره تأمین با دیدگاه واقع‏ بینانه و در قالب یک رویکرد یکپارچه به ­صورت ریاضی در سطوح تصمیم ‏گیری راهبردی و فنی مدل ‏سازی شده است؛ همچنین با توجه به اهمیت حقوق صاحبان سهام در مقابل سود حسابداری، هدف مدل‏سازی، حداکثرکردن ثروت سهامداران (برخلاف سایر مطالعات) قرار گرفته و باعنوان «رویکرد جدید»، تدوین شده و با رویکردهای سنتی (حداکثرکردن سود) مقایسه شده است. تدوین و آزمون مدل پیشنهادی با استفاده از نرم ‏افزار GAMS24 و حل‏ کننده CPLEX صورت پذیرفته است. نتایج مدل‏سازی و حل عددی مدل، اهمیت نقش بُعد مالی و درنظرگرفتن هم‌زمان ابعاد عملیاتی ـ مالی در مدل ریاضی برای کسب مزیت رقابتی پایدار را نشان می ‏دهد؛ به ­علاوه توانمندی رویکرد جدید با مناسب نشان­دادن معیارهایی مانند ساختار سرمایه، بهای تمام ­شده، افزایش بیشتر حقوق صاحبان سهام در مقابل سود و غیره تبیین شده است. در راستای تحلیل پایداری مدل و اعتبارسنجی نتایج، تحلیل حساسیت نیز روی پارمترهای مدل انجام شده و تغییرات آن روی تابع هدف و پیکربندی زنجیره تأمین بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Supply Chain and Integrating Financial and Operational Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi 1
  • Mojtaba Khalifeh 2
  • Abbas Abbasi 3
  • Moslem Alimohammadlou 3
  • Mahmood Eghtesadifard 4
1 Professor, Shiraz University.
2 Ph.D. Student, Shiraz University.
3 Associate Professor, Shiraz University.
4 Assistant Professor, Shiraz University of Technology.
چکیده [English]

The purpose of this study is to -by designing a four echelons supply chain network and considering system and holistic thinking- regard financial and operational considerations -unlike previous studies- in strategic and tactical levels of decision-making and present integrated approach in mathematical modeling. In addition, unlike other studies that only consider profit in the models, the objective of the model is to optimize change in equity and compare with maximizing profit. GAMS and CPLEX solver are used as software for mathematical modeling. Results are indicated of the importance role of financial approach and integration of financial and operational approach in chain purposes and obtaining sustainable competitive advantage. Also, sensitivity analysis on main parameters is done to show the validity and robostness of the model. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Mathematical Modeling
  • Operational Approach
  • Financial Approach
1. Agami, N., Saleh, M., Rasmy, M. (2012). A Hybrid dynamic framework for supply chain performance improvement. IEEE Systems Journal, 6(3), 469-478.
2. Applequist, G. E., Pekny, J. F., Reklaitis, G. V. (2000). Risk and uncertainty in managing chemical manufacturing supply chains. Computers and Chemical Engineering, 24, 2211-2222.
3. Badell, M., Romero, J., Huertas, R., Puigjaner, L. (2004). Planning, scheduling and budgeting value-added chains. Computers & Chemical Engineering, 28, 45–61.
4. Baumol, W. J. (1952). The transactions demand for cash: An inventory theoretic approach. Quantitative Journal of Economy, 66(4), 545-556.
5. Beamon, B. M. (1998). Supply chain design and analysis: Models and methods. International Journal of Production Economics, 55, 281–294.
6. Blanchard, D. (2010). Supply Chain Management Best Practices. New Jersey: John Wiley & Sons.
7. Charnes, A., Cooper, W. W., Ijiri, Y. (1963). Breakeven budgeting and programming to goals. Journal of Accounting Research, 1(1), 16–43.
8. Christopher, M. (2005). Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks. London, U.K.: FT Prentice-Hall.
9. Ellram, L. M., Cooper, M. C. (2014). Supply chain management: it’s all about the journey, not the destination. Journal of Supply Chain Management, 50(1), 8–20.
10. Howard, B. B., Upton, M. (1953). Introduction to business finance. New York: McGraw-Hill.
11. Giunipero, L. C., Hooker, R. E., Matthews, S. J., Yoon, T. E., Brudvig, S. (2008). A decade of SCM literature: past, present, and future implications. Journal of Supply Chain Management, 44(4), 66–86.
12. Grossmann, I. E. (2004). Challenges in the new millennium: Product discovery and design, enterprise and supply chain optimization, global life cycle assessment. Computers and Chemical Engineering, 29, 29-39.
13. Guillen, G., Badell, M., Espuna, A., Puigjaner, L. (2006). Simultaneous optimization of process operations and financial decisions to enhance the integrated planning/scheduling of chemical supply chains. Computers and Chemical Engineering, 30, 421–436.
14. Gunasekaran, A., Patel, A., Mcgaughey, R. (2004). A framework for supply chain performance measurement. International Journal of Production Economics, 87(3), 333–347.
15. Kalantari, M., Pishvaee, M., Yaghoubi, S. (2015). A multi objective model integrating financial and material flow in supply chain master planning. Industrial Management Prespective, 19, 9-31. (In Persion)
16. Kardan, B., Vadiei, M., Rostami, A. (2016). Application of fuzzy regression in explaining the relationship between supply chain and financial practice. Industrial Management Prespective, 20, 119-141. (In Persion)
17. Kozlenkova, V., Hult, T. M., Lund, D. J., Mena, J. A., Kekec, P. (2015). The role of marketing channels in supply chain management. Journal of Retailing, 91(4), 586–609.
18. Laınez, J. M., Gosalbez, G. G., Badell, M., Espuna, A., Puigjaner, L. (2007). Enhancing corporate value in the optimal design of chemical supply chains. Industrial & Engineering Chemistry Research, 46(23), 7739-7757.
19. Laínez, J. M., Puigjaner, L., Reklaitis, G. V. (2009). Financial and financial engineering considerations in supply chain and product development pipeline management. Computers and Chemical Engineering, 33, 1999-2011.
20. Laínez, J. M., Reklaitis, G. V., Puigjaner, L. (2010). Linking marketing and supply chain models for improved business strategic decision support. Computers and Chemical Engineering, 34, 2107–2117.
21. Laseter, T., Oliver, K. (2003). When will supply chain management grow up? www.manageris.com/files/articles/when_supply_chain_grow_up.pdf.
22. Lerner, E. M. (1968). Simulating a cash budget. California Management Reviews, 11(2), 79-86.
23. Lin, C. C., Wang, T. H. (2011). Build-to-order supply chain network design under supply and demand uncertainties. Transportation Research Part B: Methodological, 45(8), 1162-1176.
24. Longinidis, P., Georgiadis, M. C. (2011). Integration of financial statement analysis in the optimal design of supply chain networks under demand uncertainty. International Journal of Production Economics, 129, 262-276.
25. Melo, M. T., Nickel, S., Saldanha-da-Gama, F. (2009). Facility location and supply chain management—a review. European Journal of Operational Research, 196(2), 401–412.
26. Miller, M. H., Orr, R. A. (1966). Model of the demand for money by firms. Quantitative Journal of Economy, 80(3), 413.
27. Mohammadi, A., Abbasi, A., Alimohammadlou, M., Eghtesadifard, M., Khalifeh, M. (2017). Optimal design of a multi-echelon supply chain in a system thinking framework: An integrated financial-operational approach. Computers & Industrial Engineering, 114, 297-315.
28. Moussawi-Haidar, L., Jaber, M. Y. (2013). A joint model for cash and inventory management for a retailer under delay in payments. Computers & Industrial Engineering, 66, 758-767.
29. Orgler, Y. E. (1969). An unequal-period model for cash management decisions. Management Science, 20(10), 77-92.
30. Orgler, Y. E. (1970). Cash management. California: Wadsworth.
31. Otto, A., Kotzab, H. (2003). Does supply chain management really pay? Six perspectives to measure the performance of managing a supply chain. European Journal of Operational Research, 144(2), 306–320.
32. Protopappa-Sieke, M., Seifert, R. W. (2010). Interrelating operational and financial performance measurements in inventory control. European Journal of Operational Research, 204, 439-448.
33. Qurani, F., Amiri, M., Olfat, L., Kazazi, A. (2016). Designing a model for agility of the supply chain and considering the effects of their dimensions on supply chain function. Industrial Management Prespective, 20, 9-39. (In Persion)
34. Ramezani, M., Kimiagari, A. M., Karimi, B. (2014). Closed-loop supply chain network design: a financial approach. Applied Mathematical Modeling, 38(15/16), 4099-4119.
35. Robichek, A. A., Teichroew, D., Jones, J. M. (1965). Optimal shortterm financing decision. Management Science, 12(2), 1-36.
36. Shah, N. (2005). Process industry supply chains: Advances and challenges. Computers and Chemical Engineering, 29, 1225-1235.
37. Shapiro, J. F. (2004). Challenges of strategic supply chain planning and modeling. Computers and Chemical Engineering, 28(6–7), 855–861.
38. Srinivasan, V., Kim, Y. H. (1986). Deterministic cash flow management: state of the art and research directions. Omega, 14(2), 145–166.
39. Venugopalan, J., Sarath, V. S., Pillai, R. J., Krishnan, S. A., Anbuudayasankar, S. P. (2014). Analysis of Decision Models in Supply Chain Management. Procedia Engineering, 97, 2259–2268.
40. Yi, G., Reklaitis, G. V. (2004). Optimal design of batch-storage network with financial transactions and cash flows. AIChE J, 50, 2849-2865.
41. Zacharia, G., Sanders, N., Fugate, B. S. (2014). Evolving functional perspectives within supply chain management. Journal of Supply Chain Management, 50(1), 73–88.