دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، خرداد 1396 

مقاله پژوهشی

طراحی شبکه زنجیره امداد چندهدفه برای پاسخگویی به زلزله تحت عدم اطمینان

صفحه 9-36

علی بزرگی امیری؛ سهیل منصوری؛ میرسامان پیشوایی


توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا برای ارزیابی عملکرد بانک ها

صفحه 67-89

رضا سلیمانی دامنه؛ منصور مؤمنی؛ امین مصطفایی؛ محسن رستمی مال خلیفه


مدل علّی - معلولی مسئله حوادث رانندگی در ایران: رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

صفحه 115-143

مسعود ربیعه؛ هدایت سالاری؛ محمد مهدی کرمی؛ مصطفی ضیایی؛ عزیزالله یعسوبی


تعیین و وزن‌دهی استراتژی‌های تاب‌آوری در زنجیره تأمین ایران خودرو

صفحه 145-172

کاظم روانستان؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر