توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا برای ارزیابی عملکرد بانک ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

2 استاد، دانشگاه تهران.

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

4 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

چکیده

تحلیل پوششی داده­ ها یک تکنیک ریاضی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم­ گیرنده با ورودی­ ها و خروجی­ های مشابه است. مدل­ های سنتی DEA به ساختار داخلی واحدها توجه نمی ­کنند و دیدگاه جعبه سیاه دارند؛ بنابراین برای ارزیابی ساختارهای با بیش از یک مرحله، مدل­ های شبکه‌ای (NDEA) توسعه پیدا کردند؛ اما این مدل­ ها ایستا هستند و زمان را در ارزیابی لحاظ نمی­ کنند؛ از طرف دیگر مدل­ های پویا (DDEA) که جهت ارزیابی واحدها در طول زمان توسعه پیدا کردند، ساختار واحد را در هر دوره زمانی به‌صورت جعبه سیاه در نظر می­ گیرند. بسیاری از سازمان­ ها (ازجمله بانک ­ها) دارای فرایند چندمرحله ­ای هستند و فعالیت آن­ها یک فرایند ادامه ­دار در دوره ­های متوالی است و استفاده از مدل ­های شبکه ­ای و پویا به‌تنهایی برای ارزیابی آن­ها کافی نیست. در این پژوهش یک مدل DEA شبکه­ای پویا (DNDEA) توسعه داده می­ شود که هم‌زمان ساختار و زمان را در ارزیابی در نظر می­ گیرد و دو روش برای محاسبه کارایی معرفی می ­شود. پس از توسعه مدل از آن در یک مطالعه تجربی برای ارزیابی عملکرد چهارده بانک استفاده شد و کارایی هر مرحله، کارایی شبکه و کارایی شبکه­ ای پویا آن­ها محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


1. Akther, S., Fukuyama, H., & Weber, W.L. (2013). Estimating two-stage network slacks-based inefficiency: An application to Bangladesh banking. Omega, 41(1), 88-96.
2. Amirteimoori, A. (2006). Data envelopment analysis in dynamic framework. Applied mathematics and computation, 181, 21-28.
3. Avkiran, N., Mccrystal, A. (2014). Dynamic network range-adjusted measure vs. dynamic network slacks-based measure. Journal of the Operations Research Society of japan, 57(1), 1-14.
4. Avkiran, N.K., (2015). An illustration of dynamic network DEA in commercial banking including robustness tests. Omega, 55, 141-150.
5. Banker, R.D., Chanes, A., U cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale efficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30, 1078-1092.
6. Chang, T. S., Tone, K. & Wu, C. (2015). Past-present-future Intertemporal DEA models. Journal of the Operational Research Society, 66, 16-32.
7. Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2, 429-444.
8. Chen, Chien M., & van Dalen, J. (2010). Measuring dynamic efficiency: theories and an integrated methodology. European Journal of Operational Research, 203, 749-760.
9. Chen, Y., Cook, W. D., Li, N., & Zhu, J. (2009). Additive efficiency decomposition in two-stage DEA. European Journal of Operational Reaearch, 196, 1170-1176.
10. Chen., C., M. (2009). A network-DEA model with new efficiency measures to incorporate the dynamic effect in production networks. European Journal of Operational Research, 194, 687-699.
11. Cook, W. D., Hababou, M., Tuenter, H.J.H. (2000). Multicomponent efficiency measurement and shared inputs in DEA: an application to sales and service performance in bank branches. Journal of Productivity Analysis, 14, 209-224.
12. Cook, W. D., Zhu, J., Bi, G. B., & Yang, F. (2010). Network DEA: Additive efficiency decomposition. European Journal of Operational Research, 207, 1122-1129.
13. Despotis, K. D., Sotiros, D., Koronakos, G. (2015). A Network DEA approach for series multi-stage process. Omega.
14. Despotis, K., D., Koronakos, G., Sotiros, D. (2016). Composition versus decomposition in two-stage network DEA: a reverse approach. Journal of Productivity Analysis, 45, 71-87.
15. Emrouznejad, A., & Thanassoulis, E. (2005). A mathematical model for dynamic efficiency using data envelopment analysis. Applied Mathematics and Computation, 160, 363-378.
16. Fare, R., & Grosskopf, S. (2000). Network DEA. Socio-Economic Planning Sciences, 34, 35-49.
17. Farsijani, H., Arman, M.H., Hoseinbeigi, A. & Jalili, A. (2011). Presenting DEA model by input-output oriented approach. Journal of Industrial Management Perspective, 1, 39-56. (In Persian)
18. Fukuyama, H., & Matousek, R. (2016). Modelling Bank Performance: A Network DEA Approach, European Journal of Operational Research, doi: 10.1016/j.ejor.2016.10.044
19. Fukuyama, H., & Weber, W.L. (2010). A slacks-based inefficiency measure for a two stage system with bad outputs. Omega, 38, 398-409.
20. Fukuyama, H., & Weber, W.L. (2015a). Measuring Japanese bank performance: A dynamic network DEA approach. Journal of Productivity Analysis, 44(3), 249-264.
21. Fukuyama, H., & Weber, W.L. (2016a). Japanese bank productivity, 2007-2012: A dynamic network approach. Mimeo.
22. Hosseini, M. H. (2012). Measuring Productivity Changes Using DEA and MPI in Electronic Management Companies. Journal of Industrial Management Perspective, 6, 129-150 (In Persian).
23. Holod, D., & Lewis, H. F. (2011). Resolving the deposit dilemma: A new DEA bank efficiency model. Journal of Banking and Finance, 35, 2801-2810.
24. Jahanshahloo, G. R., Amirteimoori, A. R., & Kordrostami, S. (2004). Measuring the multi-component efficiency with shared inputs and outputs in data envelopment analysis. Applied Mathematics and Computation, 155, 283-293.
25. Kao, C. (2009b). Efficiency measurement for parallel production systems. European Journal of Operational Research, 196, 1107-1112.
26. Kao, C. (2013). Dynamic data envelopment analysis: A relational analysis. European Journal of Operational Research.
27. Kao, C. (2014a). Efficiency decomposition for general multi-stage systems in data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 232, 117-124.
28. Kao, C. (2014b). Network data envelopment analysis: A review. European Journal of Operational Research, 239, 1-16.
29. Kao, C., & Hwang, S. N. (2008). Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: An application to non-life insurance companies in Taiwan. European Journal of Operational Research, 185, 418-429.
30. Kao, C., & Hwang, S. N. (2010). Efficiency measurement for network systems: IT impact on firm performance. Decision Support Systems, 48, 437-446.
31. Kao, C., & Liu, S. T. (2014). Multi-period efficiency measurement in data envelopment analysis: The case of Taiwanese commercial banks. Omega, 47, 90-98.
32. Lin, T. Y., & Chiu, S. H. (2013). Using independent component analysis and network DEA to improve bank performance evaluation. Economic Modelling, 32, 608-616.
33. Liu, J. S., Lu, L. Y., Lu, W. M. & Lin, B. j. (2013). A survey of DEA applications. Omega, 41, 893-902.
34. Lozano, S. (2015). Alternative SBM model for network DEA. Computers & Industrial Engineering, 82, 33-40.
35. Lozano, S. (2016). Slacks-based inefficiency approach for general networks with bad outputs: An application to the banking sector. Omega, 60, 73-84.
36. Luo, X. M. (2003). Evaluating the profitability and marketability efficiency of large banks: An application of data envelopment analysis. Journal of Business Research, 56, 627-635.
37. Moreno, P. & Lozano, S. (2016). Super SBI Dynamic Network DEA approach to measuring efficiency in the provision of public services. International Transactions In Operational Research, 1-21.
38. Mosleh Shirazi, A.N. & Khalifeh, M. (2015). Measuring the Efficiency of Iran International Competitiveness in Comparision with Selection Countries Using Two-Stage DEA. Journal of Industrial Management Perspective, 19, 117-137. (In Persian)
39. Nemoto, J., & Goto, M. (1999). Dynamic data envelopment analysis: Modeling intertemporal behavior of a firm in the presence of productive inefficiencies. Economics Letters, 64, 51-56.
40. Nemoto, J., & Goto, M. (2003). Measurement of dynamic efficiency in production: An application of data envelopment analysis to Japanese electric utilities. Journal of Productivity Analysis, 19, 191-210.
41. Seiford, L. M., & Zhu, J. (1999). Profitability and marketability of the top 55 US commercial banks. Management Science, 45, 1270-1288.
42. Tone, K., & Tsutsui, M. (2009). Network DEA: A slacks-based measure approach. European Journal of Operational Research, 197, 243-252.
43. Tone, k., & Tsutsui, M. (2010). Dynamic DEA: A slacks-based measure approach. Omega, 38, 3-4.
44. Tone, T., & Tsutsui, M. (2014). Dynamic DEA with network structure: A slacks-based measure approach. Omega, 42, 124-131.
45. Wacker, J. G. (1998). A definition of theory: research guidelines for different theory-building research methods in operations management. Journal of Operations Management, 16(4), 361-385.
46. Wu, Y., Ting, I., Lu, W., Nourani, M. & Kweh, Q. (2016). The impact of earnings management on the performance of ASEAN banks. Economic Modelling, 53, 156-165.
47. Zha, Y., Liang, N., Wu, M. & Bian, Y. (2016). Efficiency evaluation of banks in china: A dynamic two-stage slacks-based measure approach, Omega, http://dx.doi.org/10.1016/j.omega. 2014.12.008.