نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

2 استاد، دانشگاه تهران.

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

4 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

چکیده

تحلیل پوششی داده­ ها یک تکنیک ریاضی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم­ گیرنده با ورودی­ ها و خروجی­ های مشابه است. مدل­ های سنتی DEA به ساختار داخلی واحدها توجه نمی ­کنند و دیدگاه جعبه سیاه دارند؛ بنابراین برای ارزیابی ساختارهای با بیش از یک مرحله، مدل­ های شبکه‌ای (NDEA) توسعه پیدا کردند؛ اما این مدل­ ها ایستا هستند و زمان را در ارزیابی لحاظ نمی­ کنند؛ از طرف دیگر مدل­ های پویا (DDEA) که جهت ارزیابی واحدها در طول زمان توسعه پیدا کردند، ساختار واحد را در هر دوره زمانی به‌صورت جعبه سیاه در نظر می­ گیرند. بسیاری از سازمان­ ها (ازجمله بانک ­ها) دارای فرایند چندمرحله ­ای هستند و فعالیت آن­ها یک فرایند ادامه ­دار در دوره ­های متوالی است و استفاده از مدل ­های شبکه ­ای و پویا به‌تنهایی برای ارزیابی آن­ها کافی نیست. در این پژوهش یک مدل DEA شبکه­ای پویا (DNDEA) توسعه داده می­ شود که هم‌زمان ساختار و زمان را در ارزیابی در نظر می­ گیرد و دو روش برای محاسبه کارایی معرفی می ­شود. پس از توسعه مدل از آن در یک مطالعه تجربی برای ارزیابی عملکرد چهارده بانک استفاده شد و کارایی هر مرحله، کارایی شبکه و کارایی شبکه­ ای پویا آن­ها محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing of a Dynamic Network Data Envelopment Analysis Model for Performance Evaluating Banking Sector

نویسندگان [English]

  • Reza Soleimani Damaneh 1
  • Mansour Momeni 2
  • Amin Mostafaei 3
  • Mohsen Rostami Malkhalife 4

1 Ph.D Student, Tehran University.

2 Professor, Tehran University.

3 Associate Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch Tehran.

4 Associate Professor, Islamic Azad University, North Tehran Branch.

چکیده [English]

Data envelopment analysis is a mathematical technique to evaluate the performance of DMUs with similar inputs and outputs. The traditional models don’t consider the internal structure of DMUs and have a black box perspective, so in order to assess the structures with more than one stage, Network DEA (NDEA) models were developed, but these models are static and don’t consider time in the evaluation. On the other hand, Dynamic DEA (DDEA) models that were developed to assess DMUs during the time, consider DMUs in every period of time as a black box. Most of the organizations (such as banks) have the multi stage process and their operation is a continuous process during consequent periods, and using the Network DEA and Dynamic DEA alone is not adequate to assess them. In this study a Dynamic Network DEA (DNDEA) model is developed that considers both the structure and time in the evaluation and two methods are introduced for calculating the efficiency. After developing the model, it was used in an applied study to evaluate the performance of fourteen banks, and the stages efficiency, network efficiency and dynamic network efficiency of them were calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Network DEA
  • Network Efficiency
  • Dynamic Network Efficiency
  • Bank
1. Akther, S., Fukuyama, H., & Weber, W.L. (2013). Estimating two-stage network slacks-based inefficiency: An application to Bangladesh banking. Omega, 41(1), 88-96.
2. Amirteimoori, A. (2006). Data envelopment analysis in dynamic framework. Applied mathematics and computation, 181, 21-28.
3. Avkiran, N., Mccrystal, A. (2014). Dynamic network range-adjusted measure vs. dynamic network slacks-based measure. Journal of the Operations Research Society of japan, 57(1), 1-14.
4. Avkiran, N.K., (2015). An illustration of dynamic network DEA in commercial banking including robustness tests. Omega, 55, 141-150.
5. Banker, R.D., Chanes, A., U cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale efficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30, 1078-1092.
6. Chang, T. S., Tone, K. & Wu, C. (2015). Past-present-future Intertemporal DEA models. Journal of the Operational Research Society, 66, 16-32.
7. Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2, 429-444.
8. Chen, Chien M., & van Dalen, J. (2010). Measuring dynamic efficiency: theories and an integrated methodology. European Journal of Operational Research, 203, 749-760.
9. Chen, Y., Cook, W. D., Li, N., & Zhu, J. (2009). Additive efficiency decomposition in two-stage DEA. European Journal of Operational Reaearch, 196, 1170-1176.
10. Chen., C., M. (2009). A network-DEA model with new efficiency measures to incorporate the dynamic effect in production networks. European Journal of Operational Research, 194, 687-699.
11. Cook, W. D., Hababou, M., Tuenter, H.J.H. (2000). Multicomponent efficiency measurement and shared inputs in DEA: an application to sales and service performance in bank branches. Journal of Productivity Analysis, 14, 209-224.
12. Cook, W. D., Zhu, J., Bi, G. B., & Yang, F. (2010). Network DEA: Additive efficiency decomposition. European Journal of Operational Research, 207, 1122-1129.
13. Despotis, K. D., Sotiros, D., Koronakos, G. (2015). A Network DEA approach for series multi-stage process. Omega.
14. Despotis, K., D., Koronakos, G., Sotiros, D. (2016). Composition versus decomposition in two-stage network DEA: a reverse approach. Journal of Productivity Analysis, 45, 71-87.
15. Emrouznejad, A., & Thanassoulis, E. (2005). A mathematical model for dynamic efficiency using data envelopment analysis. Applied Mathematics and Computation, 160, 363-378.
16. Fare, R., & Grosskopf, S. (2000). Network DEA. Socio-Economic Planning Sciences, 34, 35-49.
17. Farsijani, H., Arman, M.H., Hoseinbeigi, A. & Jalili, A. (2011). Presenting DEA model by input-output oriented approach. Journal of Industrial Management Perspective, 1, 39-56. (In Persian)
18. Fukuyama, H., & Matousek, R. (2016). Modelling Bank Performance: A Network DEA Approach, European Journal of Operational Research, doi: 10.1016/j.ejor.2016.10.044
19. Fukuyama, H., & Weber, W.L. (2010). A slacks-based inefficiency measure for a two stage system with bad outputs. Omega, 38, 398-409.
20. Fukuyama, H., & Weber, W.L. (2015a). Measuring Japanese bank performance: A dynamic network DEA approach. Journal of Productivity Analysis, 44(3), 249-264.
21. Fukuyama, H., & Weber, W.L. (2016a). Japanese bank productivity, 2007-2012: A dynamic network approach. Mimeo.
22. Hosseini, M. H. (2012). Measuring Productivity Changes Using DEA and MPI in Electronic Management Companies. Journal of Industrial Management Perspective, 6, 129-150 (In Persian).
23. Holod, D., & Lewis, H. F. (2011). Resolving the deposit dilemma: A new DEA bank efficiency model. Journal of Banking and Finance, 35, 2801-2810.
24. Jahanshahloo, G. R., Amirteimoori, A. R., & Kordrostami, S. (2004). Measuring the multi-component efficiency with shared inputs and outputs in data envelopment analysis. Applied Mathematics and Computation, 155, 283-293.
25. Kao, C. (2009b). Efficiency measurement for parallel production systems. European Journal of Operational Research, 196, 1107-1112.
26. Kao, C. (2013). Dynamic data envelopment analysis: A relational analysis. European Journal of Operational Research.
27. Kao, C. (2014a). Efficiency decomposition for general multi-stage systems in data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 232, 117-124.
28. Kao, C. (2014b). Network data envelopment analysis: A review. European Journal of Operational Research, 239, 1-16.
29. Kao, C., & Hwang, S. N. (2008). Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: An application to non-life insurance companies in Taiwan. European Journal of Operational Research, 185, 418-429.
30. Kao, C., & Hwang, S. N. (2010). Efficiency measurement for network systems: IT impact on firm performance. Decision Support Systems, 48, 437-446.
31. Kao, C., & Liu, S. T. (2014). Multi-period efficiency measurement in data envelopment analysis: The case of Taiwanese commercial banks. Omega, 47, 90-98.
32. Lin, T. Y., & Chiu, S. H. (2013). Using independent component analysis and network DEA to improve bank performance evaluation. Economic Modelling, 32, 608-616.
33. Liu, J. S., Lu, L. Y., Lu, W. M. & Lin, B. j. (2013). A survey of DEA applications. Omega, 41, 893-902.
34. Lozano, S. (2015). Alternative SBM model for network DEA. Computers & Industrial Engineering, 82, 33-40.
35. Lozano, S. (2016). Slacks-based inefficiency approach for general networks with bad outputs: An application to the banking sector. Omega, 60, 73-84.
36. Luo, X. M. (2003). Evaluating the profitability and marketability efficiency of large banks: An application of data envelopment analysis. Journal of Business Research, 56, 627-635.
37. Moreno, P. & Lozano, S. (2016). Super SBI Dynamic Network DEA approach to measuring efficiency in the provision of public services. International Transactions In Operational Research, 1-21.
38. Mosleh Shirazi, A.N. & Khalifeh, M. (2015). Measuring the Efficiency of Iran International Competitiveness in Comparision with Selection Countries Using Two-Stage DEA. Journal of Industrial Management Perspective, 19, 117-137. (In Persian)
39. Nemoto, J., & Goto, M. (1999). Dynamic data envelopment analysis: Modeling intertemporal behavior of a firm in the presence of productive inefficiencies. Economics Letters, 64, 51-56.
40. Nemoto, J., & Goto, M. (2003). Measurement of dynamic efficiency in production: An application of data envelopment analysis to Japanese electric utilities. Journal of Productivity Analysis, 19, 191-210.
41. Seiford, L. M., & Zhu, J. (1999). Profitability and marketability of the top 55 US commercial banks. Management Science, 45, 1270-1288.
42. Tone, K., & Tsutsui, M. (2009). Network DEA: A slacks-based measure approach. European Journal of Operational Research, 197, 243-252.
43. Tone, k., & Tsutsui, M. (2010). Dynamic DEA: A slacks-based measure approach. Omega, 38, 3-4.
44. Tone, T., & Tsutsui, M. (2014). Dynamic DEA with network structure: A slacks-based measure approach. Omega, 42, 124-131.
45. Wacker, J. G. (1998). A definition of theory: research guidelines for different theory-building research methods in operations management. Journal of Operations Management, 16(4), 361-385.
46. Wu, Y., Ting, I., Lu, W., Nourani, M. & Kweh, Q. (2016). The impact of earnings management on the performance of ASEAN banks. Economic Modelling, 53, 156-165.
47. Zha, Y., Liang, N., Wu, M. & Bian, Y. (2016). Efficiency evaluation of banks in china: A dynamic two-stage slacks-based measure approach, Omega, http://dx.doi.org/10.1016/j.omega. 2014.12.008.