دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، اسفند 1391 
سنجش و تحلیل جذابیت صنعت لایروبی در ایران

صفحه 35-60

محمدرضا حمیدی زاده؛ حسن فارسیجانی؛ پرویز مقدس


بررسی تغییرات عملکرد کانال های توزیع شرکت پارس خزر در طی زمان با استفاده از تحلیل پنجره

صفحه 167-183

محمدرحیم رمضانیان؛ رضا اسماعیل پور؛ کیخسرو یاکیده؛ اکرم اویسی عمران؛ سحر مجلسی