دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، آذر 1391 

مقاله پژوهشی

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش

صفحه 9-27

داوود طالبی؛ بهرنگ خسرو نوبری؛ مینا فدوی‌اردستانی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی

صفحه 71-86

اسماعیل ملک‌اخلاق؛ محمدرحیم رمضانیان؛ فائقه رفیعی‌امام


ارزیابی و رتبه‌بندی سیستم مطلوب مدیریت ایمنی

صفحه 103-124

عزت الله اصغری زاده؛ احمدرضا قاسمی؛ محمدتقی جعفر‌زاده؛ محمدصادق بهروز