دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، شهریور 1391 

مقاله پژوهشی

طراحی چارچوبی برای اندازه‌گیری کیفیت خدمات در زنجیره‌ تامین

صفحه 9-24

عادل آذر؛ مسلم علی‏ محمدلو؛ عباس مقبل باعرض؛ پرویز احمدی


تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی انتقال فناوری بر اساس قواعد اگر- آنگاه فازی

صفحه 67-87

عبدالحمید صفایی‌قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی؛ فهیمه علی‌اکبری‌نوری