دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1391 
6. چارچوب ارزیابی عملکرد واحدهای تحت نظارت سیستم 5S (با استفاده از رویکرد DEA)

صفحه 115-129

جمشید صالحی‌صدقیانی؛ احمد جعفریان؛ محسن شفیعی‌نیک‌آبادی