نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

3 استادیار، دانشگاه سمنان.

چکیده

یکی از مهم‌ترین مشکلات روش5S، ارزیابی و مقایسه واحدها با یکدیگر می‌باشد، زیرا نظام استاندارد و دقیقی جهت ارزیابی این سیستم وجود ندارد. در این راستا محققین جهت رفع این مشکل به‌دنبال ایجاد نگاهی کلی به ارزیابی کارایی واحدهای تحت سیستم 5S و امکان مقایسه واحدها با یکدیگر با استفاده از رویکرد DEA می‌باشند.در این تحقیق با ارزیابی واحدهای تحت سیستم 5S، مجموعه‌ای مناسب از ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم 5S مشخص می‌شود. سپس به‌دلیل وجود مجموعه‌های متعددی از منابع، فعالیت‌ها، عوامل محیطی و داده‌ها و ستاده‌های موجود در سیستم 5S، از DEA، برای ارزیابی کارآیی نسبی این سیستم استفاده شده است، تا از این طریق بتوان میزان کارایی نسبی واحدهای متفاوت را با هم مقایسه کرد. در نهایت به‌صورت موردی در یک شرکت قطعه‌سازی، 38 واحد فعالدر سیستم 5Sرا توسط مدل‌های CCRو پیترسون-اندرسون مورد ارزیابی قرار داده و کارآیی نسبی واحدها محاسبه و بر این اساس رتبه‌بندی می‌شوند. 

تازه های تحقیق

1. Khatami Firouzabadi, Ali; and Shafieenikabadi, Mohsen (2008). "Providing a Framework for Evaluating the Efficiency of E-Businesses (Using the DEA Method)", Business Review Quarterly, No. 30, pp. 19-29.
2. Khaki, Gholamreza (1373). "Introduction to Case Studies in Management", Management University Press, First Edition.
3. Rahimi, Ghafour (2006). "Evaluating Organizational Performance and Continuous Improvement", Tadbir Monthly, No. 173, pp. 41-44.
4. Samadi, (2005). "Performance apparatus evaluation", available at:
5. Momeni, Mansour (2006). "New Topics in Operations Research", Management University Press, Tehran.
6. Yen, Robert K. (1997). "A Case Study", Translated by Ali Parsaian and Seyed Mohammad Arabi, Office of Cultural Research Publications, First Edition.
7. Amirteimoori, A. and Kordrostami, S. (2005), DEA-like models for multi-component performance measurement, Applied Mathematics and Computation Vol.163, No.2, pp: 735-743.
8. Andersen, P. and Petersen, N. C. (1993), A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis, Management Science, Vol. 39, No. 10, pp. 1261-1264.
9. Builders. N. K., Rowlands .T. (2006), How to better identify true managerial performance: State of the art using DEA, The International Journal of Management Science, Omega, Vol. 36, Issue 2, pp. 317-324.
10. Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E. (1978), Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research 2, pp.429–444.
11. Cook, W. D., Seiford, L. M., (2009), Data Envelopment Analysis (DEA) - Thirty Years on, European Journal of Operational Research, 192, pp.1–17.
12. Cooper, W. W., Seiford, L. M., Tone, K. (2007), Handbook on data envelopment analysis, Second Edition, Springer Science + Business Media, LLC. International Series in Operations Research & Management Science, Vol. 71.
13. Cooper, W. W., Seiford, L. M., Tone, K. (2000), Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic Publishers. Springer US. International Series in Operations Research & Management Science, Volume 71.
14. Emrouznejad, A (1995), Data Envelopment Analysis Homepage, www.DEAzone.com, last viewed: 12/9/2009.
15. Fabrizio, T., Tapping, D. (2006), 5S for the Office: Organizing the Workplace to Eliminate Waste, Productivity Press. New York. NY 10016. USA.
16. Hartly, J. F, (1999), Qualitative Methods in Organizational Research, chapter 12. Business & Economics - 253 p. Book. USA.
17. Hirano, H. (1996), Productivity Development Team, 5S for operators: 5 pillars of visual workplace, Nikkan kogyo Publishers. Translated in Kraus Productivity Organization. New York. NY 10016. USA.
18. Hirano, H. (2009), The JIT Implementation Manual The Complete Guide to Just-in-Time Manufacturing, Second Edition, Volume 2, Waste and the 5S's Taylor & Francis Group, LLC. Book with 192 pages.
19. Imai, M., (1997), Gemba kaizen: a commonsense low-cost management approach, Kaizen Institute, Ltd. In the United States of America. Book with 354 pages.
20. Lovell, CAL, Schmidt, P. (1988), A Comparison of Alternative Approaches to Measuring Productive Efficiency, in Dogramaci, A., & R. Färe (eds) "Applications of Modern Production Theory: Efficiency and Productivity," Cluwer: Boston.
21. Norman, M.,. Stoker, B. (1991), Data envelopment analysis: performance evaluation, ENGELAND, John Wiley & Sons Ltd. West Sussex.
22. Peterson, J., Smith, R. (1998), 5s Pocket Guide, Productivity Inc. USA.
23. Sarkar, D. (2006), 5S for service organizations and offices: a lean look at improvements, American Society for Quality. Publisher: William A. Tony. Book with 128 pages. United States of America.
24. Scheel, H. (2000), EMS: Efficiency Measurement System-User's Manual Version 1.3, http://www.wiso.uni-dortmund.de/lsfg/or/scheel/ems/.
25. Seiford, L. M., Thrall, R. M. (1990), Recent Developments in DEA: The Mathematical Programming Approach to Frontier Analysis, Journal of Econometrics vol. 46: pp. 7-38.
26. Serrano C. C., Yolanda F. C. and Cecilio M. M. (2003), measuring DEA efficiency in Internet companies, Available: science direct.com.
27. Sherman, H. David, Z. J, (2006), Improving Service Productivity Management Performance Using DEA, Springer Science-i-Business Media, LLC. Springer. USA.
28. Suganthi, L., Samuel, A. A. (2004), Total Quality Management, Prentice-Hall of India Private Limited.
29. Talluri, S. (2000), Data envelopment analysis: Models and Extensions, Journal of production and operation management, Decision Line, May 2000, pp.8-11.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Pattern for Evaluation of Performance of Units under the 5S System (A DEA Approach)

نویسندگان [English]

  • Jamshid Salehi sadaghiyani 1
  • Ahmad Jafarian 2
  • Mohsen shafie nikabadi 3

1 professor, Allameh Tabatabaee university.

2 M.S, Allameh Tabatabaee University.

3 Assistant professor, Semnan university.

چکیده [English]

5S approach, is Step by step method that trying to eliminate wastes and pollutions of the workplace in five Steps .This method is very simple in the theory but Implemented with great difficulties are faced because it related with all on unites in the factory. One of the main problems in this method is evaluated and compared the units with each other because there is not any standard method for evaluation of this system. In this regard, in order to resolve this problem this paper is looking to create a comprehensive perspective for evaluation of performance of units under the 5S system also this method compares the units with using the data envelopment analysis (A method for determining the relative performance of units in comparison with each other). In this paper, an appropriate collection of inputs and outputs 5S system are be determined. Then, due to multiple sets of resources, activities, environmental factors and different data and output of existing data envelopment analysis have been used for evaluation of system relative performance via this way relative performance of different units under 5S system could be compared. At the end, a numerical case in on company, 38 active units in the 5S system have been evaluated by CCR and Andersen - Petersen models and their performance has been calculated then units have been ranked based on relative performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 5S System
  • Data Envelopment
  • Analysis 5S System

1. خاتمی‌فیروزآبادی، علی؛ و شفیعی‌نیک‌آبادی، محسن (1387). " ارائه چارچوبی برای ارزیابی کارآیی کسب و کارهای الکترونیکی (با استفاده از روش DEA)"، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، شماره 30، صفحات 19-29.
2. خاکی، غلامرضا (1373). "مقدمه‌ای بر موردکاوی در مدیریت"،‌ انتشارات مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول.
3. رحیمی، غفور (1385). " ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، ماهنامه تدبیر، شماره 173، صفحات 41-44.
4. صمدی، (1384). " ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی"، قابل دسترسی در:
5. مؤمنی، منصور (1385). "مباحث نوین تحقیق در عملیات"، انتشارات مدیریت دانشگاه تهران.
6. ین، رابرت ک (1376). "تحقیق موردی"، ‌ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
7. Amirteimoori, A. and Kordrostami, S. (2005), DEA-like models for multi-component performance measurement, Applied Mathematics and Computation Vol.163, No.2, pp: 735-743.
8. Andersen, P. and Petersen, N. C. (1993), A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis ,Management Science, Vol. 39, No. 10 , pp. 1261-1264.
9. Avkiran. N. K., Rowlands .T. (2006), How to better identify the true managerial performance: State of the art using DEA, The international Journal of Management Science, Omega, Vol. 36, Issue 2, pp. 317-324.
10. Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E. (1978), Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research 2, pp.429–444.
11. Cook, W. D., Seiford, L. M., (2009), Data envelopment analysis (DEA) – Thirty years on, European Journal of Operational Research, 192, pp.1–17.
12. Cooper ,W. W., Seiford, L. M., Tone ,K. (2007) , Handbook on data envelopment analysis ,Second Edition ,Springer Science + Business Media, LLC. International Series in Operations Research & Management Science, Vol. 71.
13. Cooper, W. W., Seiford, L. M., Tone, K. (2000), Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic Publishers. Springer US. International Series in Operations Research & Management Science, Volume 71.
14. Emrouznejad, A (1995), Data Envelopment Analysis Homepage, www.DEAzone.com, last viewed: 12/9/2009.
15. Fabrizio, T., Tapping, D. (2006), 5S for the Office: Organizing the Workplace to Eliminate Waste, Productivity press. New York. NY 10016. USA.
16. Hartly, J. F, (1999), Qualitative Methods in Organizational Research, chapter 12. Business & Economics - 253 p. Book. USA.
17. Hirano, H. (1996), Productivity Development Team, 5S for operators: 5 pillars of the visual workplace‎, Publishers Nikkan kogyo. Translated in Kraus Productivity Organization. New York. NY 10016. USA.
18. Hirano, H.( 2009), JIT Implementation Manual The Complete Guide to Just-in-Time Manufacturing, Second Edition, Volume 2, Waste and the 5S’s Taylor & Francis Group, LLC. Book with 192 pages.
19. Imai, M., (1997), Gemba kaizen: a commonsense low-cost approach to management, Kaizen Institute, Ltd. In United States of America. Book with 354 pages.
20. Lovell, C.A.L., Schmidt, P. (1988) ,A Comparison of Alternative Approaches to the Measurement of Productive Efficiency, in Dogramaci, A., & R. Färe (eds)" Applications of Modern Production Theory: Efficiency and Productivity, Kluwer: Boston.
21. Norman, M., .Stoker, B. (1991), Data envelopment analysis: the assessment of performance, ENGELAND, John Wiley &Sons Ltd. West Sussex.
22. Peterson, J., Smith, R. (1998), 5s Pocket Guide, Productivity Inc. USA.
23. Sarkar, D. (2006), 5S for service organizations and offices: a lean look at improvements, American Society for Quality. Publisher: William A. Tony. Book with 128 pages. United States of America.
24. Scheel, H.(2000), EMS: Efficiency Measurement System-User’s Manual Version 1.3, http://www.wiso.uni-dortmund.de/lsfg/or/scheel/ems/.
25. Seiford, L. M., Thrall, R. M. (1990) ,Recent Developments in DEA: The Mathematical Programming Approach to Frontier Analysis, Journal of Econometrics vol. 46: pp. 7-38.
26. Serrano C. C., Yolanda F. C. and Cecilio M. M. (2003(, measuring DEA efficiency in Internet companies, Available: science direct.com.
27. Sherman, H. David, Z. J, (2006), Service Productivity Management Improving Service Performance using DEA, Springer Science-i-Business Media, LLC. Springer. USA.
28. Suganthi, L., Samuel, A. A. (2004), Total Quality Management, Prentice-Hall of India private Limited.
29. Talluri,S.(2000), Data envelopment analysis: Models and Extensions, Journal of production and operation management, Decision Line, May 2000, pp.8-11.