نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انشجوی دکتری، دانشگاه شاهد.

2 استادیار، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی(ره) قزوین.

چکیده

در محیط رقابتی امروز، مدیران شرکت‏های خودروسازی سعی دارند تا سازمان‌های خود را از طریق ایجاد قابلیت تحویل به موقع محصولاتی با کیفیت، مطابق با نیازهای مشتریان به سازمان‌هایی رقابتی تبدیل نمایند؛ در این راستا، نگهداری و تعمیرات نقش اساسی را در کاهش هزینه‏ها، کمینه‏سازی زمان از کارافتادگی تجهیزات، بهبود کیفیت، افزایش بهره‏وری و تأمین قابلیت اطمینان تجهیزات و درنتیجه، دست‏یابی به اهداف کمی و کیفی سازمانی ایفا می‏کند. انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات نوعی مسأله تصمیم‌گیری چندمعیاره در جهت دستیابی به اهداف مذکور است که نیازمند به بررسی حجم زیادی از عوامل به‌عنوان معیارهای چندگانه ارزیابی است. در این مقاله، از روش دلفی و ادبیات تحقیق برای تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی مناسب نت، از فرایند تحلیل شبکه (ANP) که در آن تعاملات سیستماتیک میان معیارها وجود دارد برای انتخاب استراتژی مناسب و از روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم‌گیری (DEMATEL) برای تعیین جهت روابط میان معیارها در دو شرکت ایران‌خودرو دیزل و سایپا دیزل به‌عنوان بزرگترین تولیدکنندگان خودروهای سنگین در ایران و خاورمیانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‏دهد که رویکرد مناسب بااستفاده از روش ترکیبی این تحقیق، برای دو شرکت مورد مطالعه در قالب صنعت خودروهای کار، رویکرد نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying a Hybrid DEMATEL and ANP Approach for Suitable Maintenance Approach Selection (Case Study: Work Vehicle Industry)

نویسندگان [English]

  • Milad Aghaee 1
  • Safar Fazli 2

1 Ph.D., Shahed University.

2 Assistant Professor, Ghazvin Emam Khomeini University.

چکیده [English]

In today current environment, managers of vehicle companies try to make their organizations competitive and responsive by creating on time delivery capability of quality products and services based on customer’s needs. To do so, maintenance as a system has a crucial role in decreasing costs, minimizing equipment down time, improving quality, increasing productivity and providing equipment reliability and finally, reaching to the organization's qualitative and quantitative goals. So, maintenance approach selection is a kind of multiple criteria decision-making (MCDM) problem toward reaching mentioned goals, which requires considering a large number of complex factors as multiple evaluation criteria. This article uses Delphi technique for determining effective factors on suitable maintenance approach, ANP technique that is a relatively new MCDM method which can deal with all kinds of interactions between criteria systematically for selection of suitable approach and DEMATEL technique for determining the direction of criteria in tow Iran KHODRO Diesel and SAIPA Diesel as the biggest work vehicle producers in Iran and Middle East. The results showed that preventive maintenance (PM) is suitable approach for tow studied cases as work vehicle industry. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance
  • Strategy
  • Multi-Criteria Decision Making
  • Analytical Network Process
  • Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)
1. آقایی، اصغر و میلاد(1389). نگهداری و تعمیرات نوین، چاپ اول، تهران: انتشارات معاونت آموزش ناجا.
2. آقایی، اصغر(1389). طراحی و تبیین الگوی سیستم یکپارچه نت خودرویی ناجا، پایان نامه دکتری مدیریت سیستم، تهران: دانشگاه امام حسین(ع).
3. رضاییان، علی(1386). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، چاپ یازدهم ، تهران: انتشارات سمت.
4. داگلاس، ام لمبرت و جیمز. آر، استاک (1382). مدیریت استراتژیکی لجستیک، ترجمه: محمد ازگلی و سید سعادت حسینی، چاپ اول، تهران: مرکز مطالعات و پژوهشهای آماد و پشتیبانی ناجا.
5. سید حسینی ، سید محمد (1384) . برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات و مقدمه‌ای بر TPM، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
6. مردانی، نسا (1388). انتخاب استراتژی نت مناسب بااستفاده از روش فازی(مطالعه موردی: کارخانه سیمان سپاهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
7. آقایی، میلاد(1390). رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره به ارزیابی استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، قزوین: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
8. عطایی، محمد(1389).تصمیم‌گیری چندمعیاره، چاپ اول، شاهرود: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
9. Bowersox, D & Closs, D (1996). Logistical Management: the integrated Supply Chain Management, Mc Graw – Hill, 283 – 286.
10. Aubert, B., Beniot. A., Bosch, V & Mignerat, M (2003). Toward the Measurement of process Integration, CIRANO.
11. Chan, F. K. Y., & Thong, J.Y. L (2009). Acceptance of agile methodologies: a critical reviews and conceptual frameworks, Journal of decision support systems, 46, 814-803.
12. Karlof, B & Lovingsson, F. H (2005). The A-Z of Management Concepts and Models, Published by Thorogood Publishing, London.
13. Bashiri, M., Badri, H., & Hejazi, T.H (2011). Selecting optimum maintenance strategy by FUZZY interactive linear assignment method, Applied Mathematical Modeling, 35, 152-164.
14. Pinjala, S.A (2004). Bridging the gap between manufacturing and maintenance, 11, 587-596.
15. Waeyenbergh, G., & Pintelon, L(2002). A framework for maintenanceconcept development,International Journal ofProduction Economics, 77, 299–313.
16. Mechefske, C. K., & Wang. Z (2003). Using fuzzy linguistics toselect optimum maintenance and condition monitoringstrategies, Mechanical Systems and Signal Processing, 17(2), 305–316.
17. Swanson, L (2001). Linking maintenance strategies to performance.International Journal of Production Economics, 70, 237–244.
18. Sharma, R. K., Kumar, D., & Kumar, P (2005). FLM to select suitable maintenance strategy in process industries using MISO model, Journal of Quality in Maintenance Industries, 11(4), 359-374.
19. Mann, L., Saxena, A., & Knapp, G.M (1995). Statistical-based orcondition-based preventive maintenance? , Journal of Qualityin Maintenance Engineering, 1(1),46–59.
20. Al-najar, .B, & Alsyuof, I (2003). Selecting the most efficient maintenance approach using FUZZY multiple criteria decision making, International Journal of Production Economics, 84, 85-100.
21. Mobley, R. K (2002). An Introduction to Predictive Maintenance, Second ed, Elsevier Science, New York.
22. Bengtsson, M (2004). Condition based maintenance systemtechnology-where is development heading? Proceedings ofthe 17th European Maintenance Congress, Barcelona, Spain,May, 11–13.
23. Djurdjanovic, D., Lee, J., & Ni, J (2003). Watchdog agent aninfotronics based prognostics approachfor productperformance assessment and prediction, InternationalJournal of Advanced Engineering Informatics, 17,109–125.
24. Nakajima, S (1988). Introduction to Total Productive Maintenance (TPM), Productivity Press, Cambridge, MA.
25. Blanchard, S.B (1997). An enhanced approach for implementation and total productive maintenance in manufacturing environment, Journal of Quality in Maintenance Engineering, 3(2), 69-80.
26. Mckone, K., Schroeder, R., & Kristy, C (1999). Total productive maintenance: a contextual view, Journal of Operations Management, 17, 123-44.
27. Chand, G., & Shirvani, B (2000). Implementation of TPM in cellular manufacturing, Journal of Material Processing Technology, 103,149-54.
28. Bevilacqua, M., & Braglia, M (2000). The analytic hierarchy process applied to maintenance strategy selection, Reliability Engineering and System Safety, 70, 71–83.
29. Wang, L., Chua, J., & Wu, J (2007). Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process, International Journal of Production Economics, 107(1), 151-163.
30. Shygith, K., Ilangkumaran, M., & Kumanan, S (2008). Multi-criteria decision making approach to evaluate optimum maintenance strategy in textile industry, Journal of Quality in Maintenance Engineering, 14(4), 375-386.
31. Fontela, E., & Gabus, A. (1976). The DEMATEL observer, DEMATEL 1976 Report, Switzerland, Geneva: Battelle Geneva Research Center.
32. Chiu, Y. J., Chen, H. C., Tzeng, G. H., & Shyu, J. Z (2006). Marketing strategy based on customer behavior for the LCD-TV, International Journal of Management and Decision Making, 7(2), 143–165.
33. Hori, S., & Shimizu, Y (1999). D