طراحی مدل پیش‌بینی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور.

2 استادیار دانشگاه پیام نور.

3 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه پیام نور.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل پیش‌بین عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و شناسایی اهم رویکردهای مطرح در اتخاذ تصمیات استراتژیک و نیز تحلیل بسترهای ساختاری و سازمانی مورد نیاز در جهت‌گیری‌های موفق بازار در دانشگاه پیام نور است. با در نظر گرفتن موارد فوق­الذکر این تحقیق با بهره­گیری از رویکرد توسعه‌ای-کاربردی، استراتژیهای همبستگی و پیمایشی را دنبال نموده و با جهت‌گیری آزمون فرضیه، هم از جنبه توصیفی و هم از دیدگاه استنباطی به تحلیل یافته­های حاصل از پرسشنامه می­پردازد. جامعه آماری این تحقیق مدیران مراکز استانی دانشگاه پیام نور بوده­اند و تعداد نمونه نیز 111 نفر بوده است. مولفه­های تبیین شده در فهرست اولیه مدل تعداد 64 متغیر بوده که با استفاده از روش دلفی و در دو مرحله مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت با انجام تعدیل و تصحیح، مجموعاً 70 متغیر در پرسشنامه نهایی درج گردید. با بهره­گیری از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و تعریف هفت فرضیه اصلی، تاثیر ساختار بر استراتژی‌های کسب و کار دانشگاه پیام نور موثر شناخته نشد. این در حالی است که ضریب جهت‌گیری بازار بر استراتژی­های کسب و کار دانشگاه نیز از معنی‌داری قابل توجهی برخوردار نبوده است. لکن تاثیر استراتژی‌های کسب و کار بر روی عملکرد دانشگاه از مناظر مختلف نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصله حاکی از تاثیرات قابل توجه نوع استراتژی‌های به‌کار رفته در دانشگاه بر روی عملکرد آن بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting Model Designing of Economic Firm’s Performance in Competitive Environment

نویسندگان [English]

  • Reza Rasouli 1
  • Majid Zamaheni 2
  • Ali Jamshidi 3
1 Associate Professor, Payame Noor University.
2 Assistant Professor, Payame Noor University.
3 PhD student, Payame Noor University faculty member.
چکیده [English]

The aim of this study was designed to model economic firm’s performance and recognizing the most important approaches in making certain strategic decisions and analysis of required structural and organizational contexts in considering some succeeded approaches toward the market in Payame Noor University. Considering above items and using an applicable and developmental approach, follow up some survey and the correlational strategies and in accordance of hypothesis test, in both descriptive and inferential perspectives, analysis of questionnaire findings of this survey are provided. Statistical population of this survey was managers worked out in PNU provincial centers and therefore certain sample size was 111 people. Related factors in draft model were 64 variables in which using Delphi method, those variables reviewed and evaluated in two stages. Finally regarding some modifications, totally 70 variables were collected in final questionnaire. Using CFA and Path analysis and considering 7 main hypotheses, the effect of structural factors on business strategies of PNU, was not found to be significant. However, the coefficient of market orientation variable on business strategy of the PNU is not significantly significant either. But in different themes, the influence of business strategies on the performance of the university has surveyed in which results showed the significant effects of used strategy types on performance of university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Oriented Organizations
  • Performance Management
  • Strategic Configuration
  • Service Organizations
  • Competitive Environment
1. بامبرگر، پیتر و لن مشولم (1381) استراتژی منابع انسانی (تدوین، اجرا، آثار) ترجمه ی علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
2. Agarwal, S., Krishna M, E., & Chekitan D, D. (2003). Market Orientation and Performance in Service Firms: Role of Innovation. Journal of Services Marketing, 17 (1), 68-82.
3. Ansoff. (1965). Corporate Strategy: New York. Mc-Graw Hill
4. Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (1999). Learning Orientation, Market Orientation and Innovation; Integrating and Extending Models of Organizational Performance. Journal of Market Focused Management, 4( 4).
5. Bryne, D. (1971). The Attraction Paradigm. Academic Press, New York.
6. Conant, J. S., Michael P. M., & Varadarajan P. R. (1990). Strategic Types, Distinctive Marketing Competencies, and Organizational Performance: A Multiple Measures-Based Study. Strategic Management Journal, 11 (5), 365-83.
7. Deshpande, R., & Farley, J. U. (2004). Organizational culture, market orientation, innovativeness, and firm performance: an international research odyssey. International Journal of Research in Marketing.
8. Homburg, C, & Pflesser, C. (2000). A multiple-layer model of market-oriented organizational culture: Measurement issues and performance outcomes. Journal of Marketing Research, 37(4), 449- 462.
9. Hult, G.T.M & Ketchen, D.J. J. (2001). Does market orientation matter?: a test of the relationship between positional advantage and performance. Strategic Management Journal. Chichester,22.
10. Kirca, H. A., Jayachanran, S. & Bearden. W. O. (2005). Market Orientation: A Meta-Analytic Review and Assessment of Its Antecedents and Impact on Performance. Journal of Marketing, 69.
11. Kohli, A. K. & Jaworski B. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54, 1-18.
12. Ken; J., Mentzer, T. & Ozsomer, A. (2002). The effects of entrepreneurial proclivity and market orientation on business performance. Journal of Marketing, 66.
13. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing,49, 41-50.
14. Rust, R., Moorman, T., C., Dickson, P. R. (2002). Getting Return on Quality: Revenue Expansion, Cost Reduction, or Both?. Journal of Marketing, 65, 7-24.
15. Sathe, V. (1983). Implications of corporate culture: a manager's guide to action. Organizational Dynamics, 5-23.
15. Slater, S. F. & Narver J. C. (1995). Market Orientation and the Learning Organization. Journal of Marketing, 59, 63-74.
16. Treacy, M., & Viersema, F. (1995). The Discipline of Market Leaders. Addison- Wesley Publishing.