شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

 هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات "مهندسی ارزش" در ایران است. بدین منظور از مدل ماورر و پوکتاس جهت شناسایی عوامل بهره گرفته شد. این دو مدل، 34 متغیر را به‌عنوان عوامل اصلی مؤثر درانجام مطالعات مهندسی ارزش معرفی کردند. جامعه‌ی آماری این پژوهش، 37 سازمان تولیدی و خدماتی استان تهران و نمونه‌ی آماری، شامل 250 نفر از افراد درگیر، فعال و یا مرتبط با موضوع مطالعات مهندسی ارزش این سازمان‌ها بودند. بر این اساس داده‌های گردآوری شده از پرسش نامه‌ها و بااستفاده از روش‌های آماری آزمون دو جمله‌ای و تحلیل عاملی، در نهایت هشت عامل کلیدی در قالب سه گروه اصلی از بین 34 متغیر بر آمده از ادبیات تحقیق به‌عنوان عوامل اصلی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش، در شرایط کنونی سازمان‌های تولیدی و خدماتی استان تهران شناسایی شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the key Success Factors in Performing Value Engineering

نویسندگان [English]

  • Davood Talebi 1
  • Behrang Khosro Nobarai 2
  • Mina Fadavi Ardestan 2
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University.
2 M.A, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the essential success factors in performing "Value Engineering" in Iran. Maurer and Posetas models were used as the basis for success factors identification. These two models have identified 34 variables as effective factors in performing the value engineering Study. Statistical populations of this research were 37 productive and service organizations of Tehran province And statistical samples were, 250 persons who were connected to the subject of value engineering study. Questionnaires-based data were applied for analysis. Statistical method of Binomial test and Factor analysis were applied. 8 key factors from 3 main groups among 34 variable drived from the value engineering methods were used to analysie today conditions of productive and service organization of Tehran province were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value engineering
  • Success factors
  • Factor analysis
1. اس.اس.یر (1380)، "روش به‌کارگیری مهندسی ارزش "، ترجمۀ محمد سعید جبل عاملی و علی رضا میرمحمدی صادقی، تهران، انتشارات فرات.
2. تیری، مایکل (1383)، "مدیریت ارزش"، ترجمۀ شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران: انتشارات شرکت مهندسی مهاب قدس.
3. آرتور،ای.ماج(1382)،"مهندسی ارزش رویکردی نظام‌مند "، ترجمۀ احد نظری-جلال عباسی، تهران: معاونت امور مهندسی و فن آوری وزارت نفت.
4. جبل عاملی، محمد سعید؛ قوامی فر، کامران وعبایی، مزدک(1383)، "جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه"، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
5. بهرنگ نوبری، خسرو(1385)،"شناسایی عوامل مؤثر دراجرای مستمر فرایند مهندسی ارزش"،پایان کارشناسی ارشد،تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
6. سرمد، زهره و بازرگان،عباس(1376)،"روش‌های تحقیق در علوم رفتاری"، تهران: انتشارات آگاه.
7. جانسون، ویچرن(1378)،"تحلیل آماری چند متغیری کاربردی "، ترجمۀ حسینعلی نیرومند، مشهد: دانشگاه فردوسی.
8. AL- Yousefi ,Abdulaziz, (2001), “Value Analysis Construction & Total Quality Management (TQM)”, VE one-day Seminar Documents.
9. Dell Isola, Alphons (1997), “Value Engineering, Practical Approach”,R.S. Means Company,Inc.
10. Maurrer, John.H. (1997), “CVS,”Key Success Factors In Starting &Maintaining” A Continues VA/VE.
11. Pucetas, John.D, RA, CVS,”Keys to Successful VE Implement. SAVE”, International Conference Proceedings.