سنجش و تحلیل جذابیت صنعت لایروبی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

3 کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور.

چکیده

از الگوهایی که می‌توان از آن به­صورت کاربردی برای بررسی محیط رقابتی، تعیین جذابیت و سودآوری صنعت استفاده نمود، مدل معروف و قدرتمند پنج نیروی رقابتی پورتر می­باشد. در این مقاله جذابیت صنعت لایروبی در ایران بر مبنای این مدل مورد سنجش و تحلیل قرار می­گیرد. مسئله و پرسش اصلی در این تحقیق عبارت­است از اینکه آیا سرمایه­گذاری در صنعت لایروبی در ایران، سودآور است؟ تحقیق متضمن سؤالات و فرضیاتی در چارچوب تشخیص نقش متغیرها و محرک­های مربوطه و همچنین شناسایی عامل اصلی تهدید در صنعت و هر نیرو است. نتایج آزمون فرضیات و سؤالات تحقیق، نشان­گر این است که از نیروهای رقابتی، تأمین­کنندگان عامل اصلی تهدید صنعت و از قدرت نسبتاً زیادی برخوردار بوده و دارای اهمیت و تأثیرگذاری تقریباً بیشتری نسبت به دیگر نیروها بر کاهش جذابیت صنعت لایروبی در ایران می­باشند، هرچند رقابت میان شرکت­های موجود نیز درحال افزایش است و تهدید محسوب می­گردد. همچنین تهدید ناشی از تازه واردین و محصولات جایگزین کم و خریداران نیز از قدرت پایینی برخوردار می­باشند که هرسه نیرو از عوامل فرصت­ساز صنعت تلقی میگردند. باتوجه به مطلوب­بودن سه نیرو از پنج نیرو و همچنین نتایج تحلیل آماری، صنعت لایروبی در ایران جذاب و سرمایه­گذاری در آن سودآور است.. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی­است. جامعة آماری تحقیق را 170 نفر از افراد خبره تشکیل داده­اند که از این میان تعداد 124 نفر از طریق روش نمونه­گیری " تصادفی طبقه­بندی شده" به­عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامة بستة"محقق ساخته"استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها