سنجش و تحلیل جذابیت صنعت لایروبی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

3 کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور.

چکیده

از الگوهایی که می‌توان از آن به­صورت کاربردی برای بررسی محیط رقابتی، تعیین جذابیت و سودآوری صنعت استفاده نمود، مدل معروف و قدرتمند پنج نیروی رقابتی پورتر می­باشد. در این مقاله جذابیت صنعت لایروبی در ایران بر مبنای این مدل مورد سنجش و تحلیل قرار می­گیرد. مسئله و پرسش اصلی در این تحقیق عبارت­است از اینکه آیا سرمایه­گذاری در صنعت لایروبی در ایران، سودآور است؟ تحقیق متضمن سؤالات و فرضیاتی در چارچوب تشخیص نقش متغیرها و محرک­های مربوطه و همچنین شناسایی عامل اصلی تهدید در صنعت و هر نیرو است. نتایج آزمون فرضیات و سؤالات تحقیق، نشان­گر این است که از نیروهای رقابتی، تأمین­کنندگان عامل اصلی تهدید صنعت و از قدرت نسبتاً زیادی برخوردار بوده و دارای اهمیت و تأثیرگذاری تقریباً بیشتری نسبت به دیگر نیروها بر کاهش جذابیت صنعت لایروبی در ایران می­باشند، هرچند رقابت میان شرکت­های موجود نیز درحال افزایش است و تهدید محسوب می­گردد. همچنین تهدید ناشی از تازه واردین و محصولات جایگزین کم و خریداران نیز از قدرت پایینی برخوردار می­باشند که هرسه نیرو از عوامل فرصت­ساز صنعت تلقی میگردند. باتوجه به مطلوب­بودن سه نیرو از پنج نیرو و همچنین نتایج تحلیل آماری، صنعت لایروبی در ایران جذاب و سرمایه­گذاری در آن سودآور است.. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی­است. جامعة آماری تحقیق را 170 نفر از افراد خبره تشکیل داده­اند که از این میان تعداد 124 نفر از طریق روش نمونه­گیری " تصادفی طبقه­بندی شده" به­عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامة بستة"محقق ساخته"استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dredging Industry Attractivness Measurement & Analysis in Iran through the Porter's Five Competitive Forces

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hamidizadeh 1
  • Hassan Farsijani 2
  • Parviz Moghaddas 3
1 Professor, Shahid Beheshti University.
2 Associate Professor, Shahid Beheshti University.
3 MA student, Pyamnoor University.
چکیده [English]

One of the paradigms that can be used in applicable manner to determine attractiveness and profitability of dredging industry in Iran is the reputation platform of Porter's 5 competitive forces. In this article, the attractiveness of dredging industry in Iran is analyzed and measured based on this model. The main question of the Research is whether investing in Iranian Dredging Industry is Profitable or not. The results indicate that among the competitive forces, suppliers are the main threatening factor in the industry and have relatively high bargaining power and possess approximately more importance and influence than the other forces on the reduction of dredging industry attractiveness in Iran, also the rivalry among dredging companies is increasing and it is considerable threat. The threat resulting from potential rivals and substituting products are a few and the clients have low bargaining power. Each of these three variables is considered as opportunity forces in the industry. According to desirability of the three forces and the results of statistical analysis, dredging industry is attractive in Iran and its investment is profitable. This study is an applied one in terms of purpose and it is considered as a descriptive-surveying study In terms of nature and method. Statistical society of research consists of 170 expert persons. The 124 people were chosen as test subjects by classified random sampling method. In this study a close researcher-made questionnaire was used to collect data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dredging industry
  • Aattractiveness
  • Five competitive forces of porter
  • Competition
  • Threat