بررسی تغییرات عملکرد کانال های توزیع شرکت پارس خزر در طی زمان با استفاده از تحلیل پنجره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه گیلان.

2 استادیار، دانشگاه گیلان.

3 کارشناس ارشد، دانشگاه گیلان.

4 کارشناس ارشد، واحد بین‌الملل دانشگاه گیلان.

چکیده

تکنیک تحلیل پنجره به­طور اساسی فرض می­کند که هیچ تغییر تکنیکی در بین دوره­های تحت بررسی اتفاق نیفتاده است. این فرض اساسی در بسیاری از تحقیقات مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش با به‌کارگیری آزمون آماری ناپارامتریک ویل­کاکسون در بین دو دورة زمانی و آزمون فریدمن در بیش از دو دورة زمانی، انتقال مرز در بین دوره­های مورد مطالعه بررسی و تعیین گردیده است. بنابراین طول پنجره­ها به­گونه­ای انتخاب شدند که فرض اساسی تحلیل پنجره در آنها، رعایت شده است. در این پژوهش داده­های 7 کانال توزیع شرکت پارس­خزر در سطح کشور و در دوره­های زمانی یکساله و در بازه (1384-1390) جمع­آوری گردید. پس از اجرای آزمون­ها آماری در بین دوره­های (1386 و 1387)، (1387 و 1388) و (1389 و 1390) انتقال مرز رخ داده است. بنابراین چهار تحلیل با طول­های 3، 1، 2 و 1 انجام گردید که در این چهار تحلیل میانگین کارایی واحدها به­ترتیب 832/0، 987/0، 906/0 و 935/0 بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Checking the Performance Changes of Distribution Channels of Pars Khazar Company over Time using Window Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Ramazanian 1
  • Reza Esmaeilpour 2
  • Keikhosro Yakideh 2
  • Akram Oveysi Omran 3
  • Sahar Majlessi 4
1 Associate Professor, Guilan University.
2 Assistant Professor, Guilan University.
3 MA Student, Guilan University.
4 MA Student, Guilan University.
چکیده [English]

Window analysis basically assumes that no technical change has taken place in the periods under review. This underlying assumption has been neglected in most research works. In the current study, using non-parametric statistical Wilcoxon test and Friedman test between two time periods and over two time periods, the shift frontier between the periods under review has been investigated and determined. Accordingly, the length of the windows was selected in the way that the basic assumption of window analysis was observed. In this research, the data of 7 distribution-channels of Pars Khazar Company was picked up in time periods of one year (2005-2011). After running the statistical tests, it was revealed that shift frontiers had occurred within the periods (2007 and 2008), (2008 and 2009) and (2010 and 2010). So four analyses with the lengths of 3, 1, 2, and 1 were performed in which the average performance of the units was obtained as 0.832, 0.987, 0.906 and 0.953, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency over Time
  • Window Analysis
  • Wilcoxon Test
  • Freidman Test, Shift Frontier