بررسی تغییرات عملکرد کانال های توزیع شرکت پارس خزر در طی زمان با استفاده از تحلیل پنجره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه گیلان.

2 استادیار، دانشگاه گیلان.

3 کارشناس ارشد، دانشگاه گیلان.

4 کارشناس ارشد، واحد بین‌الملل دانشگاه گیلان.

چکیده

تکنیک تحلیل پنجره به­طور اساسی فرض می­کند که هیچ تغییر تکنیکی در بین دوره­های تحت بررسی اتفاق نیفتاده است. این فرض اساسی در بسیاری از تحقیقات مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش با به‌کارگیری آزمون آماری ناپارامتریک ویل­کاکسون در بین دو دورة زمانی و آزمون فریدمن در بیش از دو دورة زمانی، انتقال مرز در بین دوره­های مورد مطالعه بررسی و تعیین گردیده است. بنابراین طول پنجره­ها به­گونه­ای انتخاب شدند که فرض اساسی تحلیل پنجره در آنها، رعایت شده است. در این پژوهش داده­های 7 کانال توزیع شرکت پارس­خزر در سطح کشور و در دوره­های زمانی یکساله و در بازه (1384-1390) جمع­آوری گردید. پس از اجرای آزمون­ها آماری در بین دوره­های (1386 و 1387)، (1387 و 1388) و (1389 و 1390) انتقال مرز رخ داده است. بنابراین چهار تحلیل با طول­های 3، 1، 2 و 1 انجام گردید که در این چهار تحلیل میانگین کارایی واحدها به­ترتیب 832/0، 987/0، 906/0 و 935/0 بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها