بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری RFID در صنایع ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور.

چکیده

تکنولوژی شناسایی از طریق امواج رادیویی (RFID ) یکی از فناوریهایی است که ممکن است در آینده نزدیک ماهیت و طبیعت بسیاری از صنایع را تغییر دهد. هدف اصلی این تحقیق مطالعه عوامل موثر بر پذیرش فناوری RFIDدر صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران است. محقق، برای شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری RFIDاز مدل پذیرش فناوری تکنولوژی، سازمان و محیط (TOE) استفاده کرده و 12 متغیر را برای سه بعد مدل در نظر گرفت، برای بعد تکنولوژی (مزیت نسبی، پیچیدگی، سازگاری و هزینه )، بعد سازمان (حمایت مدیریت ارشد، اندازه شرکت،‌ شایستگی فناوری،‌ دانش فنی، آمادگی سازمانی) و در نهایت برای بعد محیط (فشار رقابتی ، اجبار شریک تجاری، نیازم مبرم اطلاعات) در نظر گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های قطعه‌سازی می‌باشند که در زنجیره تامین بزرگترین خودرو‌سازهای کشور (شرکت سایپا و ایران خودرو ) در سال 1390قرار دارند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 278 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای در نظر گرفته شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج بیانگر آن است که به جز متغیر دانش فنیبقیه متغیرها بر روی پذیرش فناوری RFIDتاثیر‌گذار خواهند بود.

کلیدواژه‌ها