پیش‌بینی موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی سیستم‌های استاندارد ایزو برپایة روش تحلیل تشخیصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه خلیج فارس.

2 دانشجوی کارشناس ارشد، دانشگاه خلیج فارس.

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان‌ها برای استمرار بقای خود در بازار و پاسخگویی مناسب و به­موقع به نیازهای مشتریان، تاکید زیادی بر مسئلة کیفیت و پیاده­سازی استانداردهای ایزو دارند. اما موفقیت پیاده‌سازی این سیستم‌ها همواره با تردید همراه بوده است. این پژوهش باتوجه به چنین ضرورتی در بین سازمان‌های دولتی و خصوصی شهر بوشهر که این سیستم‌ها را پیاده‌سازی کرده‌اند انجام شده است. پس ­از بررسی ادبیات نظری، متغیرهای شناسایی شده به 4 دستة مدیریتی، پرسنلی (کارکنان)، فرهنگی و برون­سازمانی تقسیم شدند. برای گردآوری داده­ها در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل تشخیصی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین متغیرها در تمایز شرکت‌ها در موفقیت اجرای استاندارد ایزو، متغیرهای بهبود مستمر در سازمان، همخوانی برنامة استاندارد ایزو با استراتژی و ساختار سازمانی و وجود ارتباطات صحیح داخلی و خارجی است. بنا به یافته‌های این پژوهش، با این سه متغیر،2/80% از سازمان‌ها در سطوح موفقیت در اجرای استاندارد ایزو، درست دسته‌بندی شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها