مدل یکپارچه انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره تأمین: رویکرد قابلیت‌های فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 استاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

3 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

هزینة مواد خام و اجزای تشکیل‌دهندة محصول، درحدود 60% از بهای تمام‌شده (در برخی از صنایع تا 80%) را در برمی‌گیرد. در چنین شرایطی، منبع‌یابی مناسب، می‌تواند نقشی کلیدی در کارایی و اثربخشی سازمان ایفا نموده و تأثیر مستقیمی در کاهش هزینه‌ها، سودآوری و انعطاف‌پذیری یک شرکت داشته باشد. هدف این مقاله ارائة یک مدل ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه‌ای و دیمتل[1]، به­منظور لحاظ وابستگی میان معیارهای مؤثر بر انتخاب تأمین‌کننده و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان است. پس­از شناسایی معیارها و به­منظور شناسایی و فرمول‌بندی وابستگی‌ها از روش دیمتل استفاده شده و برای استخراج اوزان معیارها و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان فرآیند تحلیل شبکه‌ای به­کار گرفته شده است. باتوجه به افزایش اهمیت فناوری اطلاعات در موفقیت زنجیرة تأمین، معیار قابلیت‌های فناوری اطلاعات به­عنوان یک معیار مجزا مد نظر قرار گرفته است. به­منظور نمایش کارایی مدل ارائه‌شده، از مثالی عددی (مبتنی بر اطلاعات واقعی یک شرکت خودرویی) استفاده شده است. نتایج حاصل، نشانگر آن است که معیارهای هزینه و مالی، تحویل و قابلیت‌های فناوری اطلاعات به­عنوان مهم­ترین معیارها شناسایی شده‌اند. در انتهای نتایج و پیشنهادات ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها