دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، مهر 1400 

مقاله پژوهشی

ارائه مدلی برای ارزیابی توانمندی‌های چندگانه زنجیره تأمین پایدار بر پایه هوش مصنوعی

صفحه 107-129

10.52547/jimp.11.3.107

ولی اله اصلانی لیائی؛ صادق عابدی؛ علی رضا ایرج پور؛ رضا احتشام راثی