مدل تأمین پایدار قطعات تجهیزات دوار صنعت نفت ایران با استفاده از فراترکیب پویایی سیستم (SD) و آشکارسازی و آزمودن پیش فرض‌های استراتژیک(SAST)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

10.29252/jimp.2021.185006.1150

چکیده

تأمین قطعات تجهیزات دوار صنعت نفت با توجه به فرسودگی تجهیزات، تحمیل هزینه­های هنگفت و زمان بالای ازکارافتادگی، تولید پایدار فرآورده­های صنایع نفتی را با مخاطره جدی مواجه می­سازد. در این پژوهش به مداخله سیستمی در تأمین پایدار قطعات تجهیزات دوار صنعت نفت بر مبنای داده­های شرکت ملّی پالایش نفت آبادان با استفاده از فراترکیب پویایی­ سیستم (SD) و آشکارسازی و آزمودن پیش­فرض­های استراتژیک (SAST) پرداخته شده است و راه­کارهای مورد توافق نسبی با هدف تأمین پایدار شناسایی شده­اند. راه­کارهای شناسایی شده عبارتند از: 1) پایداری اقتصادی شامل سرمایه­گذاری صنعت نفت در قطعه­سازی، اصلاح قراردادهای تعمیر-نگهداری و نظارت بر فرآیند طراحی و ساخت قطعات با هزینه 10 هزار میلیارد ریال، 2) پایداری اجتماعی شامل اصلاح قانون مناقصات تامین­کنندگان قطعات، انتقال تجربه بین متخصصین قطعه­سازی و صنعت نفت و آموزش کاربری و ایمنی با هزینه 20 میلیارد ریال، و 3) پایداری محیط­زیستی شاملاز رده خارج کردن تجهیزات فرسوده و جایگزین کردن تجهیزات سبز، رعایت استانداردهای ایمنی و محیط­زیستی و بازنگری در برنامه نگهداشت پیش­گیرانه و پیش­بینانه با هزینه 150 میلیارد ریال. نتیجه اجرای جداگانه و ترکیبی این راه­کار­ها در افق 20 ساله در سیستم اعمال و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج شبیه­سازی نشان داد تأمین پایدار قطعات با ترکیب سه استراتژی پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط­زیستی و نیز حمایت دولت از صنعت قطعه­سازی و تربیت نیروی متخصص بومی بهبود خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها