یک روش فراابتکاری برای مسئله مکانیابی مسیریابی هاب با تصمیمات ظرفیت و بالانس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران

10.29252/jimp.2021.185013.1151

چکیده

مسئله مکانیابی مسیریابی هاب یکی از مسائل کاربردی در دهه های اخیر است. این مطالعه به یک مسئله مکان‌یابی مسیریابی هاب چندگانه می‌پردازد که در آن بهترین مکان‌ها برای هابها و تورها برای هر هاب با دریافت و تحویل همزمان تعیین می‌شوند. در ابتدا، یک مدل بهینه‌سازی برای به حداقل رساندن مجموع هزینه‌های ثابت مکان‌یابی مراکز، هزینه‌های جابجایی، سفر، تخصیص، و هزینه‌های حمل و نقل پیشنهاد شده ‌است. به منظور دست یافتن به ‌حل‌های کاربردی و عملی، هابها ظرفیت محدودی دارند و هر گره می‌تواند توسط تخصیص تکی به هابها اتصال یابد. همچنین ملاحظات بالانس با تخصیص تعداد مناسب گره­های تقاضا به هاب­ها به شبکه تحمیل می­گردد. سپس مسئله با استفاده از نرم افزار GAMS برای نمونه‌هایی با اندازه کوچک حل می‌شود. با توجه به ماهیت NP-Hardمسئله، مدل بهینه‌سازی پیشنهادی توسط الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری حل می‌شود. نتایج مقایسه‌ای حاصل از نمونه‌های مسئله نشان می‌دهند که الگوریتم ژنتیک عملکرد بهتری در مقایسه با الگوریتم رقابت استعماری دارد و در نظر گرفتن ملاحظات ظرفیت و بالانس می تواند در کاهش هزینه های شبکه مورد بررسی، مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات