شناسایی آثار تقلب بر مدل‌های اعتبارسنجی مشتریان حقوقی با استفاده از داده‌کاوی (موردمطالعه: یکی از بانک‌های توسعه‌ای ایرانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

10.52547/jimp.2021.184864.1124

چکیده

یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که بانک‌ها و مؤسسات مالی با آن روبه‌رو می‌شوند، ریسک اعتباری می‌باشد که مربوط به اقساط پرداخت نشده و یا پرداخت شده با دیرکرد است. بانک‌ها برای پیشگیری از زیان‌های ناشی از این ریسک، به اعتبارسنجی مشتریان خود می‌پردازند. بانک‌های توسعه‌ای که هدف مطالعاتی این پژوهش است بر اساس سرمایه در گردش موردنیاز مشتریان، تسهیلات اعطا می‌کنند در نتیجه گاهی مشتریان در اعلام این سرمایه در گردش، دست به تقلب می‌زنند. هدف تحقیق حاضر، بررسی آثار این تقلب بر مدل‌های اعتبارسنجی و ایجاد یک مدل اعتبارسنجی پایدار و حساس به تقلب است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌هایی است که به منظور اخذ تسهیلات به شعب بانک توسعه صادرات کل کشور مراجعه کرده‌اند. متغیرهای این پژوهش شامل 55 متغیر مالی و غیر مالی است که براساس آن‌ها مدل اعتبارسنجی اعمال شده‌است. ابتدا شرکت‌های متقلب از نوع دستکاری در سرمایه در گردش شناسایی و برچسب‌گذاری شدند و در نهایت با استفاده ازادغام روش‌های یادگیری ماشین و گزارش شاخص‌های ارزیابی عملکرد به بررسی آثار این نوع تقلب بر مدل‌های اعتبارسنجی پرداختیم تا بتوان به مدل بهینه و پایدار در این مقوله دست یابیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات