ارایه مدلی برای ارزیابی توانمندی های چندگانه زنجیره تامین پایدار بر پایه هوش مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشگاه ازاد اسلامی قزوین

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین.

10.29252/jimp.2021.184990.1145

چکیده

بر پایه بررسی‌های انجام شده درباره پژوهش‌های پیشین، بیشتر مطالعات صورت گرفته درباره بررسی توانمندی‌های زنجیره تامین پایدار به صورت آزمون‌های آماری و مدل‌سازی‌های ریاضی محدود به چند متغیر می باشد، هدف این پژوهش، ارایه یک مدل ارزیابی توانمندی‌های چندگانه در زنجیره تامین پایدار می‌باشد، همچنین به دنبال این هستیم تا بدانیم این توانمندی ها چه نقشی در سیستم ارزیابی دارند. پس از تعیین قواعد و قوانین مدل سازی، مدل ریاضی تهیه می شود.
قلمرو مکانی انجام این پژوهش شامل بررسی 16 شرکت فعال در صنعت کاشی و سرامیک در ایران می باشد. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد بیشتر شرکت‌های مورد مطالعه در سطح توانمندی سطح 2 قرار می گیرند. پیشنهاد می‌گردد شرکت‌های تولید کننده صنعت کاشی و سرامیک برای ارزیابی سطح توانمندی و تعیین شکاف توانمندی‌های پایدار زنجیره تامین خود نسبت به بهره برداری از این متغیرها اقدام نماید.
به علت اینکه پژوهش از نوع کمی می باشد از ابزار چک لیست برای پالایش معیار ها با کاربرد دلفی فازی استفاده می شود. سپس با مطالعه مدل های ارزیابی، مدل مناسب تهیه می شود. در گام بعدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اقدام به مقایسه و نهایی کردن معیارها می شود و همچنین با استفاده از سیستم خبره فازی (FIS and ANFIS) می توانیم نسبت به نهایی سازی معیارها اقدام نماییم. بر پایه مدل تهیه شده و با داده های واقعی/ آزمایشی موجود می توانیم نتیجه مدل را راستی آزمایی نماییم. شبیه سازی مدل با استفاده از نرم افزارهای MATLAB و Simulink انجام می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات