دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، بهار 1400 

مقاله پژوهشی

1. مدل‌سازی ساختار ائتلاف بهینه با استفاده از مفهوم پاسخ هسته

صفحه 9-32

10.52547/jimp.11.1.9

محمدرضا مهرگان؛ قهرمان عبدلی؛ الهام رازقندی