دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، فروردین 1400 

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی ساختار ائتلاف بهینه با استفاده از مفهوم پاسخ هسته

صفحه 9-32

10.52547/jimp.11.1.9

محمدرضا مهرگان؛ قهرمان عبدلی؛ الهام رازقندی


مقاله پژوهشی

یکپارچه‌سازی ماتریس چند‌دامنه و سیستم استنتاج فازی در طراحی، ایجاد و توسعه نقشه راه فناوری برای سیستم‌ها

صفحه 211-245

10.52547/jimp.11.1.211

سید محمد سجادیان؛ رضا حسنوی؛ مرتضی عباسی؛ مهدی کرباسیان؛ محمدحسین کریمی گوارشکی