دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، آذر 1398 

مقاله پژوهشی

شناسایی و مقوله بندی فعالیت‌های مرتبط با توسعه تأمین‌کننده در صنعت خودرو

صفحه 9-54

10.52547/jimp.9.3.9

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ منصور اسماعیل‌زاده


مقاله پژوهشی

مدل تصمیم‌گیری کارآفرینی: رویکرد فراترکیب

صفحه 87-108

10.52547/jimp.9.3.87

گلشن محمدی؛ سید مجتبی سجادی؛ کمال سخدری


مقاله پژوهشی

طراحی الگوی مشارکت مشتریان در فرآیند توسعه محصول جدید در صنعت خودروی کشور

صفحه 195-228

10.52547/jimp.9.3.195

حسین شجاعی فرد؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ سید محمود حسینی؛ مریم اخوان خرازیان