نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) یکی از استراتژی­‌های محبوب برای مدیریت هماهنگ و یکپارچه کنترل موجودی در زنجیره تأمین است. در این استراتژی، فروشنده بر اساس اطلاعاتی که از مشتری دریافت می­‌کند تصمیم­‌های مرتبط با انباشته سفارش (زمان تحویل و مقدار موجودی) را اتخاذ می‌­کند. در این پژوهش مدل‌­سازی و حل مسئله دو­هدفه VMI در یک زنجیره تأمین سه­‌سطحی سبز شامل یک تولیدکننده، چند فروشنده و چند خرده‌فروش با در­نظر­گرفتن کمبود پس‌­افت ارائه‌ شده است. در تابع هدف اول هزینه‌های مرتبط با موجودی و آلاینده‌های زیست‌محیطی کمینه شده است. تابع هدف دوم به افزایش قابلیت اطمینان تولید می‌­پردازد. با توجه به پیچیدگی زمانی سخت مدل ارائه‌شده، روش‌های فرا­ابتکاری ژنتیک، انجماد تدریجی و ترکیبی از ژنتیک ـ انجماد تدریجی برای حل‌ مسئله به‌کار گرفته ‌شده است. برای افزایش کارایی الگوریتم‌­های موردنظر از روش تاگوچی برای تنظیم پارامتر آن­ها استفاده‌ شده است. عملکرد الگوریتم­‌ها با استفاده از نتایج حاصل برای مسائل با اندازه‌­های مختلف مقایسه شد که شواهد حاکی از بهتر­بودن عملکرد کارایی الگوریتم ترکیبی ژنتیک ـ انجماد تدریجی نسبت به سایر الگوریتم­‌های به کار گرفته‌ شده است. درنهایت ازآنجاکه مدل ارائه‌شده یک مدل دو­هدفه و غیرخطی است، از معیارهایی به‌­منظور بررسی جبهه پارتو برای مسائل نمونه‌ای با اندازه بزرگ نیز استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bi-Objective Optimization of Vendor Managed Inventory Problem in a Mult Echelon Green Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Afshin Radfar 1
  • Davood Mohammaditabar 2

1 MSc., Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Integrating decisions in the supply chain is a challenge for producers who intend to optimize their supply chain costs. Vendor managed inventory (VMI) is one of the popular strategies for integrated supply chain management. In this strategy, customers provide their information to the vendor, and the vendor uses this information to manage their inventory and decide on the order quantity and delivery schedules. In this study, a three-tier green supply chain consisting of multi-retailers, multi-vendors with backorders is considered. The total cost of green supply chain is minimized and system reliability for manufactured goods is maximized by considering the constraints. The meta-heuristic methods of GA, SA and a combination of SA-GA are used to solve the model. Taguchi method was used to increase the efficiency of the algorithms. After performing the algorithms for problems of different sizes, the results were compared with respect to the efficiency of the algorithms. The obtained results suggest that the efficiency of the SA-GA is better than other algorithms. Finally, since the model is multi-objective, Pareto optimal solutions are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VMI
  • Green SCM
  • Hybrid Geneteic Simulated Annealing
  • Taguchi Method
  • Pareto Frontier
1. Darwish, M. A., & Odah, O. M. (2010).   Vendor managed inventory model for single-vendor multi-retailer supply chains. European Journal of Operational Research, 204(3), 473-484.‏
2. Diabat, A. (2014). Hybrid algorithm for a vendor managed inventory system in a two-echelon supply chain. European Journal of Operational Research, 238(1), 114-121.
3. Dong, Y., & Xu, K. (2002). A supply chain model of vendor managed inventory. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 38(2), 75-95.‏
4. Bai, Q., Gong, Y., Jin, M., & Xu, X. (2019). Effects of carbon emission reduction on supply chain coordination with vendor-managed deteriorating product inventory. International Journal of Production Economics, 208, 83–99.
5. Fakhrzad, M., & Lotfi, R. (2018). Green vendor managed inventory with backorder in two echelon supply chain with epsilon-constraint and NSGA-II approach. Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 5(11), 193-209.
6. Gharaei, A., Karimi, M., & Shekarabia, S.A.H. (2019). An integrated multi-product, multi-buyer supply chain under penalty, green, and quality control polices and a vendor managed inventory with consignment stock agreement: The outer approximation with equality relaxation and augmented penalty algorithm. Applied Mathematical Modeling, 69, 223-254.
7. Goyal, S.K. (1988). A joint economic‐lot‐size model for purchaser and vendor: a comment. Decision sciences, 19(1), 236-241.‏
8. Halat, K., & Hafezalkotob, A. (2019). Modeling carbon regulation policies in inventory decisions of a multi-stage green supply chain: A game theory approach. Computers and Industrial Engineering, 128, 807–830
9. Han, J., Lu, J., & Zhang, G. (2017). Tri-level decision-making for decentralized vendor-managed inventory. Information Sciences, 421, 85–103.
10. Karbasi-bonab, V., Yousefi Nejad Attari, M., & Neishabouri, E. (2018). Presenting a bi-objective vendor managed inventory model with fuzzy demand for multiple vendor. Journal of Decisions and Operations Research, 2(2), 147-168.
11. Karimi, M., & Niknamfar, A. H. ) 2017(. A vendor-managed inventory system considering the redundancy allocation problem and carbon emissions. International Journal of Management Science and Engineering Management, 12(4), 269–279.
12. Pasandideh, S.H. R., Niaki, S.T.A., & Niknamfar, A.H. (2014). Lexicographic max–min approach for an integrated vendor-managed inventory problem. Knowledge-Based Systems, 59, 58-65.‏
13. Park, Y.B., Yoo, J.S., & Park, H.S. (2016). A genetic algorithm for the vendor-managed inventory routing problem with lost sales. Expert Systems with Applications, 53, 149-159.
14. Rabbani, M., Rezaei, H., Lashgari, M., & Farrokhi-Asl, H. (2018). Vendor managed inventory control system for deteriorating items using metaheuristic algorithms. Decision science letters, 7(1), 25-38.
15. Rad, R.H., Razmi, J., Sangari, M.S., & Ebrahimi, Z.F. (2014). Optimizing an integrated vendor managed inventory system for a single-vendor two-buyer supply chain with determining weighting factor for vendor׳s ordering cost. International Journal of Production Economics, 153, 295-308.
16. Roozbeh-Nia, A.R., Far, M.H., & Niaki, S.T.A. (2015). A hybrid genetic and imperialist competitive algorithm for green vendor managed inventory of multi-item multi-constraint EOQ model under shortage. Applied Soft Computing, 30, 353-364.
17. Sadeghi, J., Sadeghi, S., & Niaki,   S.T.A. (2014). Optimizing a hybrid vendor-managed inventory and transportation problem with fuzzy demand: an improved particle swarm optimization algorithm. Information Sciences, 272, 126-144.
18. Sadeghi, J., Sadeghi, S., & Niaki, S.T.A., (2014). A hybrid vendor managed inventory and redundancy allocation optimization problem in supply chain management: An NSGA-II with tuned parameters. Computers and Operations Research, 41, 53-64.
19. Sadeghi, J., Taghizadeh, M., Sadeghi, A., Jahangard, R., & Tavakkoli-Moghaddam, R. (2014). Optimizing a vendor managed inventory (VMI) model considering delivering cost in a three-echelon supply chain using two tuned parameter meta-heuristics. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 6(4), 500-510.
20. Sadeghi, J., Mousavi, S.M., Niaki, S.T.A., & Sadeghi, S. (2014). Optimizing a bi-objective inventory model of a three-echelon supply chain using a tuned hybrid bat algorithm. Transportation Research Part E, 70, 274–292.
21. Sadeghi, J., Mousavi, S.M., & Niaki, S.T.A. (2016). Optimizing an inventory model with fuzzy demand, backordering, and discount using a hybrid imperialist competitive algorithm. Applied Mathematical Modeling. 40,7318-7335.
22. Sadeghi, J., Mousavi, S.M., Niaki, S.T.A., & Sadeghi, S. (2013). Optimizing a multi-vendor multi-retailer vendor managed inventory problem: Two tuned meta-heuristic algorithms. Knowledge-Based Systems, 50, 159-170.
23. Sadeghian, R., Talebi-Langaroudi, G., & Zoraghi, N. (2015). An inventory model for tri-stage supply chain with a warehouse, stochastic demand and multi retailers and vendors. International Journal of Operations and Logistics Management, 4(2), 125-138.
24. Seif Barghy, M., & Mortazavi, S. (2018). Two-objective modeling of location-allocation problem in a green supply chain considering transportation system and CO2 emission. Journal of Industrial Management Perspectives, 8(29), 163-185 (In Persian).
25. Taleizadeh, A.A., Noori-daryan, M., & CárdenasBarrón, L.E. (2015). Joint optimization of price, replenishment frequency,  replenishment cycle and production rate in vendor managed inventory system with deteriorating items. International Journal of Production Economics, 159, 285-295.
26. Taleizadeh, A.A., & Mohammadi, R. (2015). Optimizing the selling price and advertising cost in a two layers supply chain including a manufacturer and two retailers. Journal of Industrial Management Perspective, 5(2), 107-127(In Persian).
27. Verma, N.K., & Chatterjee, A.K. (2017). A multiple-retailer replenishment model under VMI: Accounting for the retailer heterogeneity. Computers and Industrial Engineering, 104, 175-187.
28. Yao, Y., Evers, P.T., & Dresner, M.E. (2005). Supply chain integration in vendor-managed inventory. Decision support systems, 43(2), 663-674.
29. Yao, Y, & Dresner, M. (2008). The inventory value of information sharing continuous replenishment and vendor-managed inventory. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 44(3), 361-378.
30. Zamani Bajegani, H., & Gholamian, M. (2018). An inventory model for obsolescence items with permissible delay in payments and inflation. Journal of Industrial Management Perspectives, 7(4), 77-105 (In Persian).