دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، شهریور 1398 

مقاله پژوهشی

بررسی نقش پارک‌های علم و فناوری در عملکرد نوآورانه شرکت‌های حوزه ICT

صفحه 57-79

10.52547/jimp.9.2.57

مهسا دره شیری؛ محمدصادق خیاطیان؛ فرهاد پناهی‌فر