دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

توسعه یک روش هوشمند خوشه‌بندی چندمعیاره مبتنی بر پرامتی

صفحه 41-61

10.52547/jimp.9.4.41

امیر دانشور؛ مهدی همایون فر؛ آنیا فرهمندنژاد


مقاله پژوهشی

ارائه مدل ریاضی برای حل مسئله زمان‌بندی خدمات دوره‌ای

صفحه 139-163

10.52547/jimp.9.4.139

علیرضا ناصر صدرآبادی؛ ستاره بشروئی شرق؛ سید حیدر میرفخرالدینی