دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، زمستان 1398 
6. ارائه مدل ریاضی برای حل مسئله زمان‌بندی خدمات دوره‌ای

صفحه 139-163

10.52547/jimp.9.4.139

علیرضا ناصر صدرآبادی؛ ستاره بشروئی شرق؛ سید حیدر میرفخرالدینی