مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

تأثیر استراتژی‌های ناب و چابک زنجیره‌ تأمین بر پاسخگویی زنجیره‌ تأمین و عملکرد شرکت: نقش میانجی به‌‌تعویق‌انداختن و مشارکت استراتژیک تأمین‌کنندگان (مورد مطالعه: صنعت خودروسازی)

باقر عسگرنژاد نوری؛ سمیه صائب نیا؛ الهام فولادی

صفحه 65-89

10.52547/jimp.10.4.65

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

داوران