دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، دی 1399 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تأکید بر رویکرد مالی

صفحه 9-40

10.52547/jimp.10.4.9

حمیده قنبری؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ مقصود امیری؛ قاسم بولو؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


مقاله پژوهشی

مدل‌سازی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آموزش عالی ناب

صفحه 91-116

10.52547/jimp.10.4.91

زینب السادات مصطفوی؛ فاطمه نارنجی ثانی