طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تأکید بر رویکرد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی.

3 استاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

4 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی.

10.52547/jimp.10.4.9

چکیده

به­‌طورکلی نظام‌های کنترل و سنجش عملکرد، رویه‌ها و امور رسمی است که مدیران برای حفظ یا اصلاح الگوهای فعالیت و یا منابع سازمانی به­‌کار می‌گیرند. پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی توسعه‌ای ـ کاربردی است؛ زیرا قصد دارد تا به «طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تأکید بر رویکرد مالی» بپردازد و از این طریق به طراحان سازمان کمک کند تا شکل بهینه سازمان را اتخاذ کنند. در پژوهش حاضر، بر اساس هدف‌ها و فرضیه‌های پژوهش، از روش‌های پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده شده است؛ از­این‌­رو برای تجزیه‌­وتحلیل داده‌های جمع‌آوری­‌شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آماری به توصیف سؤال­‌های پرسشنامه پرداخته شده و سپس در سطح استنباطی برای بررسی صحت‌­و­سقم فرضیه‌ها و روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شد. در برازش مدل از تحلیل عاملی تأییدی بهره­‌گیری شد و سپس وضعیت مؤلفه‌ها با استفاده از آزمون تی بررسی و در­نهایت مؤلفه‌ها از نظر اهمیت و وضعیت فعلی‌شان بررسی و مقایسه شدند. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌ها و مؤلفه‌های تعیین‌­شده با درصد بالایی مورد­تأیید است و چنانچه مورد توجه مدیران قرار گیرد در ارتقا و بهبود عملکرد سازمان و بهینه‌سازی منابع بسیار مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Performance Evaluation Model for the Technical and Vocational Education Organization of Iran with an Emphasis on the Financial Approach

نویسندگان [English]

  • Hamideh Ghanbari 1
  • Mohammad Hassan Ebrahimi Sarv Olya 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • Qasem Boulou 4
  • Vajhollah Ghorbani Zadeh 4
1 Ph. D Candidate, Allameh Tabataba'i University.
2 Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University.
3 Professor, Allameh Tabataba'i University.
4 Associate Professor, Allameh Tabataba'i University.
چکیده [English]

Generally, monitoring and performance assessing procedure systems are methods that managers use to maintain or modify work patterns or organizational resources. This is accomplished by determining goals and planning and, consequently, evaluating performance in order to become aware of the success rate in achieving predetermined goals. The present study is an applied-developmental research, because it aims to design a performance evaluation model for the Iranian Technical & Vocational Training Organization (TVTO) with an emphasis on a financial approach, thus helping the designers of the organization to adopt an optimal organization design. In the present study, based on the goals and hypotheses of the research, the methods of questionnaire, interview and study of documents have been used. To analyze the collected data, first, descriptive statistics was utilized to gain a primary understanding of the questionnaires. Next, on the inferential level, to verify the validity of the hypotheses and the relationships between the variables of the research, the path analysis technique was used. To investigate the model’s goodness of fit, confirmatory factor analysis was used. Then, the condition of the components was investigated using the t-test and, finally, the components were examined and compared. The results of the research show that the determined indicators and components are confirmed with high percentage. If they are considered by managers, they will be effective in improving the organization's performance and resource optimization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skills Training
  • Performance Evaluation
  • Factor Analysis
  • Financial Approach
  • TVTO
1. Azar, A., Gholamzadeh, R., & Qanavati, M. (2012). Path-Structural Modeling in Management (Application of PLS ​​Smart Software). (In Persian)
2. Chin, W.W., & Newsted. P.R. (1999). Structural equation modeling analysis with small samples using PLS, in rick Hoyle(ed), Statistical strategies for small samples
3. Davari, A. & Rezazadeh A. (2016). Structural Grading Modeling with PLS Software, Tehran: Jihad Daneshgahi Publishing Organization. (In Persian)
4. Gal, M., Walter B., & Joyce Gal (2016). Quantitative and Qualitative Research Methods in Educational Sciences and Psychology. Translation by a group of authors from Samt Publications in Tehran. (In Persian)
5. Höfer, S., & Naeve, J. (2018). The application of Lean Management in higher education. International Journal of Contemporary Management, 16, 4-8.
6. Kaiser, H (1958). The varimax criterion for analytic rotation of factors. Psychometrika, 23, 187- 200.
7. Kalantari, K. (2009). Modeling Structural Equations in Socio-Economic Research. Tehran: Farhang Saba Publications. (In Persian)
8. Karamooz, S. S., Ahmadi Kohanali, R., & Ghafoornia M. (2019). Evaluation of Quality Management Performance. Journal of Industrial Management Perspective, 9, 165-193 (In Persian))
9. Khaki, Gholamreza (2015). Research method in management. Tehran: Foujan Publications. (In Persian)
10. Kline, R.B.  (2005). Principles and Practice of Structure Equation modeling (2nd Edition ed). New York: The Guilford Press.
11. McNab, D. E. (2018). Quantitative and Qualitative Research Methods (Government Management and Non-Profit Organizations. Translation: Vaezi and Azmandian, Tehran, Saffar Publications. (In Persian)
12. Mirzaei, M. R., Afshar Kazemi, M. A., & Toloui Eshlaghi A. (2019). Combined Model of Efficient and Inefficient. Journal of Industrial Management Perspective, 9, 107-129. (In Persian)
13. Naderi, E. & Saif Naraghi, M. (2011). Research Methods and How to Evaluate It in the Humanities (with Emphasis on Educational Sciences).Tehran: Arasbaran. (In Persian)
14. Oma, S. (2016). Research Methods in Management. Translated by Saebi. Mohammad and Shirazi, Mahmoud. Tehran, Institute of Higher Education and Research, Management and Planning. (In Persian)
15. Pashapour. S., Bozorgi Amiri, A., & Ghaderi S. F. (2018). Optimizing the performance of industrial units. Journal of Industrial Management Perspective, 8, 149-183. (In Persian)
16. PopoviĆ, S. ToskoviĆ, J., & Macura R. (2015). The Importance of evaluation of risk management in business. Annals of the “Constantin Brancusi. University of Targu Jiu, Economy Seris, 18, 20-25.
17. Sarmad,  Z., Bazargan , A. & Hejazi E. (2018). Research Methods in Behavioral Sciences, Tehran; Agah Publications. (In Persian)