طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تأکید بر رویکرد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی.

3 استاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

4 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی.

10.29252/jimp.10.4.9

چکیده

به­‌طورکلی نظام‌های کنترل و سنجش عملکرد، رویه‌ها و امور رسمی است که مدیران برای حفظ یا اصلاح الگوهای فعالیت و یا منابع سازمانی به­‌کار می‌گیرند. پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی توسعه‌ای ـ کاربردی است؛ زیرا قصد دارد تا به «طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تأکید بر رویکرد مالی» بپردازد و از این طریق به طراحان سازمان کمک کند تا شکل بهینه سازمان را اتخاذ کنند. در پژوهش حاضر، بر اساس هدف‌ها و فرضیه‌های پژوهش، از روش‌های پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده شده است؛ از­این‌­رو برای تجزیه‌­وتحلیل داده‌های جمع‌آوری­‌شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آماری به توصیف سؤال­‌های پرسشنامه پرداخته شده و سپس در سطح استنباطی برای بررسی صحت‌­و­سقم فرضیه‌ها و روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شد. در برازش مدل از تحلیل عاملی تأییدی بهره­‌گیری شد و سپس وضعیت مؤلفه‌ها با استفاده از آزمون تی بررسی و در­نهایت مؤلفه‌ها از نظر اهمیت و وضعیت فعلی‌شان بررسی و مقایسه شدند. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌ها و مؤلفه‌های تعیین‌­شده با درصد بالایی مورد­تأیید است و چنانچه مورد توجه مدیران قرار گیرد در ارتقا و بهبود عملکرد سازمان و بهینه‌سازی منابع بسیار مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


1. Azar, A., Gholamzadeh, R., & Qanavati, M. (2012). Path-Structural Modeling in Management (Application of PLS ​​Smart Software). (In Persian)
2. Chin, W.W., & Newsted. P.R. (1999). Structural equation modeling analysis with small samples using PLS, in rick Hoyle(ed), Statistical strategies for small samples
3. Davari, A. & Rezazadeh A. (2016). Structural Grading Modeling with PLS Software, Tehran: Jihad Daneshgahi Publishing Organization. (In Persian)
4. Gal, M., Walter B., & Joyce Gal (2016). Quantitative and Qualitative Research Methods in Educational Sciences and Psychology. Translation by a group of authors from Samt Publications in Tehran. (In Persian)
5. Höfer, S., & Naeve, J. (2018). The application of Lean Management in higher education. International Journal of Contemporary Management, 16, 4-8.
6. Kaiser, H (1958). The varimax criterion for analytic rotation of factors. Psychometrika, 23, 187- 200.
7. Kalantari, K. (2009). Modeling Structural Equations in Socio-Economic Research. Tehran: Farhang Saba Publications. (In Persian)
8. Karamooz, S. S., Ahmadi Kohanali, R., & Ghafoornia M. (2019). Evaluation of Quality Management Performance. Journal of Industrial Management Perspective, 9, 165-193 (In Persian))
9. Khaki, Gholamreza (2015). Research method in management. Tehran: Foujan Publications. (In Persian)
10. Kline, R.B.  (2005). Principles and Practice of Structure Equation modeling (2nd Edition ed). New York: The Guilford Press.
11. McNab, D. E. (2018). Quantitative and Qualitative Research Methods (Government Management and Non-Profit Organizations. Translation: Vaezi and Azmandian, Tehran, Saffar Publications. (In Persian)
12. Mirzaei, M. R., Afshar Kazemi, M. A., & Toloui Eshlaghi A. (2019). Combined Model of Efficient and Inefficient. Journal of Industrial Management Perspective, 9, 107-129. (In Persian)
13. Naderi, E. & Saif Naraghi, M. (2011). Research Methods and How to Evaluate It in the Humanities (with Emphasis on Educational Sciences).Tehran: Arasbaran. (In Persian)
14. Oma, S. (2016). Research Methods in Management. Translated by Saebi. Mohammad and Shirazi, Mahmoud. Tehran, Institute of Higher Education and Research, Management and Planning. (In Persian)
15. Pashapour. S., Bozorgi Amiri, A., & Ghaderi S. F. (2018). Optimizing the performance of industrial units. Journal of Industrial Management Perspective, 8, 149-183. (In Persian)
16. PopoviĆ, S. ToskoviĆ, J., & Macura R. (2015). The Importance of evaluation of risk management in business. Annals of the “Constantin Brancusi. University of Targu Jiu, Economy Seris, 18, 20-25.
17. Sarmad,  Z., Bazargan , A. & Hejazi E. (2018). Research Methods in Behavioral Sciences, Tehran; Agah Publications. (In Persian)