دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، فروردین 1399 

مقاله پژوهشی

مدل پذیرش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در ایران

صفحه 9-39

10.52547/jimp.10.1.9

مهدی باستان؛ معصومه زارعی؛ علی‌محمد احمدوند


مقاله پژوهشی

بهبود انتشار نوآوری از طریق تحلیل عملیاتی مدل‌سازی عامل‌بنیان

صفحه 117-142

10.52547/jimp.10.1.117

احسان ابوالفتحی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمد رضا حمیدی زاده