استفاده از رویکرد ترکیبی چندمرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و کارت امتیازی متوازن (BSC) برای بهبود ارزیابی عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تهران.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

10.29252/jimp.10.1.143

چکیده

این پژوهش بر آن است تا با به­‌کارگیری دو تکنیک مطرح تحلیل پوششی داده­‌ها و کارت امتیازی متوازن، چارچوبی برای سنجش عملکرد سازمان ارائه دهد که سازمان با استفاده از این مدل سنجش عملکرد بتواند فرآیند ارزیابی عملکرد را با معیارها و سنجه­‌هایی جامع و همه­‌جانبه که ترجمان استراتژی­‌ها و اهداف بلندمدت سازمان باشد، اجرا کند. در این پژوهش کارایی 20 شعبه «بانک سینا» با استفاده از شاخص‌­هایی که با توجه به اهداف و استراتژی‌­های کلان سازمان انتخاب شدند، ابتدا طی 4 مرحله با استفاده از مدل DEA در هر یک از ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن بر اساس رابطه علت­‌و­معلولی موجود بین وجوه چهارگانه محاسبه شد؛ سپس کارایی شعبه‌­ها بدون در­نظر­گرفتن رابطه علت­‌و­معلولی بین وجوه چهارگانه و پویایی­‌های فرآیندهای درون­‌سازمانی محاسبه گردید. پس از تعیین امتیاز کارایی شعبه‌ها، برای شعب ناکارا در هر یک از چهاردیدگاه کارت امتیازی متوازن، شعب مرجعی از مجموعه شعب کارا معرفی شد و به این وسیله راهکارهای بهبود عملکرد برای شعب ناکارا ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


Amado, A.F., P. Santos Sergio, M. & Marques, P. (2012). Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard Approaches for enhanced performance assessment, Omega International Journal of Management Science, 40, 390-403.
Asadpour, E., Pouya, A., & Motahari Farimani, N. (2018). Designing a Balanced Scorecard Dynamic Model for Evaluating Bank Branch Performance. Industrial ManagementPerspective, 7(4), 163-197 (in Persian)        
Asosheh, A., Nalchigar, S., & Jamporazmey, M., (2010). Information technology project evaluation: An integrated data envelopment analysis and balanced scorecard approach, International Journal of Expert Systems with Applications, 37(8), 5931-5938
Azar, A., Zarei Mahmood Abadi, M., & Anvari Rostami A. (2011). Balanced Performance Evaluation with Emphasis on BSC Indicators (Case Study: Yazd Province Ceramic Tile Companies), Research in its Operations and Applications, 9(1), 63-79. (In persian)
Banker R.D., Chang H., Janakiraman SN., & Konstans C. (2004). A Balanced Scorecard analysis of performance metrics. European Journal of Operational Research, 154, 423–436
Basso, A., Casarin, F., & Funari, S. (2018). How well is the museum performing? A joint use of DEA and BSC to measure the performance of museums, Omega International Journal of Management Science, 81, 67-84
Chen, T. Y., & Chen, L. H. (2007). DEA performance evaluation based on BSC indicators incorporated: The case of semiconductor industry. International Journal of Productivity and Performance Management, 56(4), 335-357.
Chiang, C-Y., & Lin, B. (2009). An integration of Balanced Scorecards and data envelopment analysis for firm’s benchmarking management. International Journal of Total Quality Management, 20(11), 1153–1172.
Ebnerasoul, S.A., Yavarian, H., & Amir Azodi, M. (2009). Performance Evaluation of Organizations: An Integrated Data Envelopment Analysis and Balanced Scorecard Approach. International Journal of Business and Management, 4(4), 42-48.
Eilat H., Golany B., &Shtub A. (2006). Constructing and evaluating balanced portfolios of R&D projects with interactions: A DEA based methodology. European Journal of Operational Research, 172(3), 1018–1039.
Garcia-Valderrama, T., Muleno-Mendigirri, E., & Revuelta-Bordoy, D. (2009). Relating the perspectives of the Balanced Scorecard for R&D by means of DEA. European Journal of Operational Research, 196, 1177–1189.
) Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2017). Implementation Achievement: Linking strategy to operations to achieve competitive advantage along with exploring the evolution of the Balanced Scorecard (translated by Atefi, M.A.). Tehran: - Lean band. (In persian)
Kaplan R. S., & Norton D. P. (2001). The strategy – focus organization: how balanced Scorecard companies thrive in the new business environment, Boston. MA: Harvard Business School Press.
Macedo MA, Barbosa AC,Cavalcante GT(2009). Performance of bank branches in Brazil: applying data envelopment analysis (DEA) to indicators related to the BSC perspectives, E&G Revista Economia e Gestao, 19(19), 65–84.
Mehregan, M. R. (2013). Quantitative models in evaluating the performance of organizations (Data Envelopment Analysis). (second edition). Tehran: University Book Publishing. (In persian)
Momeni, M., Khodaei, S., & Bashiri, M. (2009). Evaluating Social Security Organization Performance Using the Combined Model of BSC and FDEA. Industrial Management, 1(3), 137-152. (In Persian)
Momeni, M. (2017). New Topics in Operations Research (Eighth Edition). Tehran: Mansour Momeni. (In Persian).
Najafi, S.E., Aryanjad, M., Hosseinzadeh Lotfi, F. (2009). Performance Evaluation by Integrating Two Measurement Systems DEA and BSC. Management Quarterly, 5(11), 1-9. (In Persian)
Rafizadeh Baqarabad, A., Effati Dariani, M., & Ronagh, M. (2010). Performance Management with a Look at the Performance Evaluation of Executive Devices (2010), Tehran: Farmanesh. (In Persian)
Safari, H., Ghasemi, A.R., Einian, M., & Manouchehri, M. (2012). A Comprehensive Look at Performance Measurement Systems (First Edition). Tehran: Mehraban Book Institute. (In Persian)
Shafiee, M., Hosseinzadeh Lotfi, F., Saleh, H. (2015). Supply chain performance evaluation with data envelopment analysis and balanced scorecard approach, International Journal of Applied Mathematical Modelling, 38, 5092-5112.
Soleymani Damaneh, R., Momeni, M., Mostafaei A., & Rostami M. (2017). Development of a dynamic network data envelopment analysis model for evaluating banks' performance. Industrial Management perspective, 7(1), 67-89 (In Persian)
Tavakoli Golpayegani, M., Alam Tabriz A., Amiri M., & Motemeni A. (2015). Designing and Explaining Performance Evaluation Model with Integrated Data Envelopment Analysis, Factor Analysis and Weights. Industrial Management Perspective, 5(1), 76-44 (In Persian)
Yousefinejad Atari, M., & Neyshabouri, E. (2008). Evaluating R&D Projects Using Integrated Data Envelopment Analysis and Balanced Scorecard. Proceedings of the 6th International Management Conference. (In persian)