دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تیر 1399 

مقاله پژوهشی

ارائه روشی برای تعیین استراتژی مناسب خرید براساس رویکرد پرتفولیوی خرید

صفحه 55-82

10.52547/jimp.10.2.55

مجید اسماعیلیان؛ اعظم سادات خلیلی؛ ماندانا توکلی