ارائه روشی برای تعیین استراتژی مناسب خرید براساس رویکرد پرتفولیوی خرید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه اصفهان.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

10.52547/jimp.10.2.55

چکیده

هدف از پرتفولیوی خرید، طبقه‌بندی اقلام خرید برای تعیین مناسب استراتژی خرید است. در این پژوهش با توسعه رویکرد پرتفولیوی خرید، روشی جدید برای طبقه‌بندی اقلام خرید ارائه شده است. هدف این پژوهش تعیین استراتژی مناسب خرید باتوجه‌ به شرایط درحال تغییر کسب‌وکار برای اقلام مختلف با درنظرگرفتن مدیریت پرتفولیوی خرید است. به همین دلیل، ابتدا با بررسی مبانی نظری و نظرسنجی از خبرگان و پایگاه داده‌های موجود شرکت موردمطالعه، ابعاد اثر سود، پیچیدگی بازار و تعادل قدرت تأمین‌کننده و خریدار در نظر گرفته و معیارهای مناسب برای دسته‌بندی کالاها و خدمات تعیین می‌شود. پس از تعیین تعداد ابعاد، وزن معیارها با استفاده از روش وزن‌دهی بهترین بدترین (BWM) محاسبه و سپس با استفاده از روش TOPSIS امتیاز کالاها در هر بُعد به‌دست می‌آید و موقعیت کالا روی یک نمودار چهاربخشی تعیین می‌شود. مناسب‌ترین استراتژی با درنظرگرفتن جایگاه کالاها بر اساس سه بُعد تعریف شده و بر اساس استراتژی‌های شطرنج جدید برای هر دسته از کالاها در نظر گرفته می‌شود. در روش ارائه‌شده روش‌های کار متناسب با هر طبقه از اقلام خرید براساس سه بُعد ارائه شده که در پژوهش‌های گذشته به آن توجه نشده است. درنهایت روش ارائه شده برای اقلام مواد اولیۀ یک شرکت اجرا و نتایج ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Method for Determining the Appropriate Purchasing Strategy Based on the Purchasing Portfolio Approach

نویسندگان [English]

  • majid esmaelian 1
  • Azam Saadat Khalili 2
  • Mandana Tavakoli 3
1 Associate Professor, University of Isfahan.
2 Ph.D Student, University of Isfahan.
3 M.A., University of Isfahan.
چکیده [English]

The aim of purchasing portfolio is commodity classification to determine the suitable purchasing strategy. In this research, we propose a new method for the classification of commodities with the extension of purchasing portfolio approaches. Indeed, the purpose of this research is to determine the appropriate purchasing strategy for commodities with the consideration of purchasing portfolio. Furthermore, first, by reviewing the literature and surveying the specialists and databases, the dimensions of profit impact, market complexity, and the balance of supplier and buyer power were considered and appropriate criteria for classifying commodities and services were determined. After determining the number of dimensions, the weight of the criteria in each dimension was calculated using the best-worst method. Then, using the TOPSIS method, the score of commodities was obtained in each dimension and the position of the commodities and services was determined on a matrix. To determine the most suitable strategy by considering commodity position based on three defined dimensions, at first, the appropriate strategies were collected by reviewing the research literature, and then, the most appropriate strategy for each category of commodities was determined. Finally, the proposed method was implemented for the commodities of a company, and the results were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchasing Strategy
  • Commodities Positioning
  • The Best-Worst Method
  • TOPSIS Method
  • Purchasing Portfolio Model
1. Arabzad, S., Razmi, J., Tavakkoli-Moghaddam, R, & Ghorbani, M. (2012). Proposing a New Approach for Supplier Selection Based on Kraljic’s Model Using FMEA and Integer Linear Programming.Journal of Production and Operation Management, 3(1), 19-40. (In Persian) 2. Bartezzaghi, E., &Ronchi.S. (2004). A Portfolio Approach in the e-Purchasing of Materials.Journal of Purchasingand Supply Management,10(3), 117–126.
3. Bensaou, M. (1999). Portfolios of buyer-supplier relationships. Sloan management review, 40(4), 35-36.
4. Boujelben, M. A. (2017). A unicriterion analysis based on the PROMETHEE principles for multicriteria ordered clustering. Omega, 69, 126-140.
5. Caniëls, M. C., & Gelderman, C. J. (2005). Purchasing Strategies in the Kraljic Matrix—A Power and Dependence Perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 11(2), 141–155.
6. Caniëls, M. C., &Gelderman. C. J. (2007). Power and Interdependence in Buyer Supplier Relationships: A Purchasing Portfolio Approach. Industrial Marketing Management, 36(2), 219–229.
7. Cunningham, M. T. (1982). An interaction approach to purchasing strategy. International Marketing and Purchasing of Industrial Goods, John Wiley & Sons, New York, NY.
8. Drake, P. R., Myung Lee, D. & Hussain. M. (2013). The Lean and Agile Purchasing Portfolio Model. Supply Chain Management: An International Journal, 18(1), 3–20. 9. Esmaelian, M., Hematgir, H., &Ghaenian, R. (2018). Designing and Implementation of Suppliers Evaluation Process in the Supplier Relationship Management System (SRM) (Case Study: Mobarakeh Steel Company).Industrial Management Perspective, 8(3), 37-61. (In Persian) 10. Esmaelian, M., &Mohamadi, S. (2017). Multi Attribute Decision Making Techniques (with software implementation) (first ed). Isfahan, University of Isfahan. (In Persian)
11. Ferreira, L. M. D., A. Arantes, and A. A. Kharlamov. )2015(.Development of a Purchasing Portfolio Model for the Construction Industry: An Empirical Study. Production Planning & Control, 26(5), 377–392.
12. Gelderman, C. J., & Van Weele, A. J. (2003). “Handling measurement issues and strategic directions in Kraljic’s purchasing portfolio model. Journal of Purchasing and Supply Management, 9(5), 207–216.
13. Gelderman, C. J., & Van Weele, A. J. (2005). Purchasing portfolio models: a critique and update. The Journal of Supply Chain Management, 41(3), 19–28.
14. Elliott-Shircore, T., & Steele, P. (1985). Procurement positioning overview. Purchasing and Supply Management, December, 23, 26. 15. Hoshmandi Maher, M., Amiri, M, &Olfat, L. (2013). An Integrated Approach for Supplier Selection in a Supply Chain: IT Capabilities Approach. Industrial Management Perspective, 2(4), 91-11. (In Persian)
16. Knight, L., Tu, Y.-H., & Preston, J. (2014). Integrating skills profiling and purchasing portfolio management: An opportunity for building purchasing capability. International Journal of Production Economics, 147, 271-283.
17. Kraljic, P. (1983). Purchasing Must Become Supply Management. How Managers Can Guard Against Material Disruption by Formulating a Supply Strategy. Harvard Business Review, 107-117.
18. Lee, D.M., & Drake, P.R. (2010). A Portfolio Model for Component Purchasing Strategy and the Case Study of Two South Korean Elevator Manufacturers.International Journal of Production Research, 48(22), 6651–6682.
19. Lilliecreutz, J. & Ydreskog, L. (1999). Supplier Classification as an Enabler for a Differentiated Purchasing Strategy.Global Purchasing & Supply Chain Management, 11, 66-74.
20. Luzzini, D., Caniato, F., Ronchi, S., & Spina, G. (2012). A transaction costs approach to purchasing portfolio management. International Journal of Operations & Production Management, 32(9), 1015–1042.
21. Olsen, R. F., &Ellram, L. M. (1997). A portfolio approach to supplier relationships. Industrial marketing management, 26(2), 101-113.
22. Padhi, S. S., Wagner, S. M., & Aggarwal, V. (2012). Positioning of commodities using the Kraljic Portfolio Matrix. Journal of Purchasing and Supply Management, 18(1), 1-8.
23. Pagell, M., Wu, Z., & Wasserman, M.E. )2010(. Thinking differently about purchasing portfolios: an assessment of sustainable sourcing. Journal of Supply Chain Management, 46(1), 57-73.
24. Mansouri, A. (2016). The role of purchasing portfolio in fprmulation of purchasing strategy in organization (B2B). Modern Research in Management and Industrial Engineering, Tehran. (In Persian)
25. Montgomery, T, R., Ogden, A., J &Boehmke, C, B. (2018). A quantified Kraljic Portfolio Matrix: Using decision analysis for strategic purchasing. Journal of Purchasing and Supply Management, 24(3), 192-203. 26. Rabieh, M., Azar, A., ModarresYazdi, M, &FetanatFardHaghighi, M, (2011).Designing a Multi-Objective Resource-Based Mathematical Modeling: An Approach to Supply Chain Risk Reduction (Case Study: Iran Khodro Supply Chain).Industrial Management Perspective, 1(1), 57-77. (In Persian) 27. Rabieh, M, &Esmaelian, M., (2012). Designing a Fuzzy Non-Linear Model of Supplier Selection in Case of Multiple Sourcing. Industrial Management Perspective, 1(4), 81-105. (In Persian)
28. Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53, 49-57.
29. Rezaei, J &FallahLajimi, H, (2018). Segmenting supplies and suppliers: bringing together the purchasing portfolio matrix and the supplierpotential matrix. International Journal of Logistics Research and Applications,22(4),419-436
30. Schuh, C., Raudabaugh, J. L., Kromoser, R., Strohmer, M. F., Triplat, A., & Pearce, J. (2012). The Purchasing Chessboard®. In The Purchasing Chessboard (pp. 49-206): Springer.
31. Segura, M., &Maroto, C. (2017). A multiple criteria supplier segmentation using outranking and value function methods. Expert Systems with Applications, 69, 87-100.
32. Teddlie, C &Tashakkori, A, (2008). Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences (first, ed), SAGE Publications, Inc.