نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

2 استادیار، دانشگاه تهران.

10.52547/jimp.10.4.91

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع اجرا و استقرار آموزش عالی ناب در دانشگاه، هدف پژوهش حاضر مدل‌سازی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آموزش عالی ناب از نظر اعضای هیئت‌علمی «دانشگاه تهران» است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها توصیفی ـ پیمایشی به شیوه همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه اعضای هیئت‌علمی «پردیس علوم انسانی دانشگاه تهران» را در­برمی­گیرد که از میان آن­ها تعداد 147 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه پژوهشگر‌ساخته استفاده و روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روایی محتوایی و سازه و پایایی آن‌ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب رگرسیون، تحلیل عاملی تأییدی، محاسبه مقادیر t، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر در نرم‌افزار Lisrel موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. اعتبارسنجی مدل و نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ابزار سنجش عوامل مؤثر بر آموزش عالی ناب دارای برازش مطلوبی است و مدل موردتأیید قرار گرفت. نتایج معادلات ساختاری و تحلیل مسیر حاکی از آن است که روابط معناداری بین متغیرها و سازه‌های مکنون وجود دارد و تعهد مدیریت و رهبری، چشم‌انداز و راهبرد دانشگاه با میانجی‌گری انتخاب افراد مناسب بر رضایت دانشجویان و کارایی آموزش اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling and Ranking the Affecting Factors on Lean Higher Education

نویسندگان [English]

 • Zeinbalsadat Mostafavi 1
 • Fatemeh Narenji Thani 2

1 Ph.D Candidate, University of Tehran.

2 Assistant professor, University of Tehran.

چکیده [English]

Given the importance of implementing and establishing lean higher education, the aim of the present study is to model and rank the affecting factors on lean higher education in terms of faculty members of the University of Tehran. The present study is applied and the collection of data was descriptive correlational.  The population of the study consisted of all members of the faculty of the Humanities Campus of the University of Tehran, of which 147 people were selected by simple random sampling. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used and the validity of the questionnaires was evaluated using content and structural validity. In addition, their reliability was verified using Cronbach's alpha coefficient. The research data were analyzed using regression coefficient tests, confirmatory factor analysis, calculation of t-values, structural equation model and path analysis in Lisrel software. The validation of the model and the results of factor analysis showed that the factor structure of the measuring instruments affecting lean higher education was confirmed and the model has had a favorable fit. In addition, the results of structural equations and path analysis indicated that there has been significant relationships between variables and latent structures. The results show that the commitment of management and leadership, vision and strategy of the university through the selection of appropriate people has been effective on student satisfaction and educational efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lean Higher Education
 • Faculty Members
 • University of Tehran
 • Lean University
 • Modeling
 1. Abili, K., Narenji Thani, F., Mostafavi, Z. (2018). Assessing the Readiness of the University to Establish the Lean Higher Education (Case Study: University of Tehran). Journal of Industrial Management Perspective, 8(3), 95-114. In Persian)
 2. Abili, Kh., Narenji Thani, F., Mazari, E. (2016). Lean Teaching. Jahad Daneshgahi Publisher, Tehran-Iran. (In Persian).
 3. Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M. K. (2007). Modeling agility of supply chain. Industrial marketing management36(4), 443-457.‏
 4. Alefari, M., Salonitis, K., & Xu, Y (2017). The role of leadership in implementing lean manufacturing. Procedia CIRP63, 756-761.‏
 5. Alves, S., & Dinis-Carvalho, M. (2017). Lean Education at University of Minho: Aligning and Pulling the Right Requirements Geared on Competitive Industries. In Lean Education: An Overview of Current Issues. 149-175. Springer, Cham.
 6. Anthony, S., & Antony, J. (2017). Lean Six Sigma in Academic Institutions—UK vs. Rest of the World.‏
 7. Antony, J., Douglas, J., & Douglas, A. (2015). Waste identification and elimination in HEIs: the role of Lean thinking. International Journal of Quality & Reliability Management, 32(9), 970-981
 8. Antony, J., Ghadge, A., Ashby, S. A., & Cudney, E.A. (2018).Lean Six Sigma journey in a UK higher education institute: a case study. International Journal of Quality & Reliability Management35(2), 510-526.‏
 9. Antony, J., Svensson, C., Ba-Essa, M., Bakhsh, M., & Albliwi, S. (2015). A Lean Six Sigma program in higher education. International Journal of Quality & Reliability Management, 32(9).
 10. Azar, A., Gholamrezaee, D., Danaee fard, H., Khodadd, H(2013).Dynamic Analysis of Industry-University Relationships in Graduate Policies of the Fifth Development Plan with Dynamic System Approach. Industrial Management Perspective, 9, 79-115.
 11. Balzer, W. K. (2010).Lean higher education: Increasing the value and performance of university processes. Productivity Press.‏
 12. Balzer, W. K., Brodke, M. H., & Thomas Kizhakethalackal, E. (2015). Lean higher education: successes, challenges, and realizing potential. International Journal of Quality & Reliability Management, 32(9), 924-933.
 13. Balzer, W. K., Francis, D. E., Krehbiel, T. C., & Shea, N. (2016). A review and perspective on Lean in higher education. Quality Assurance in Education24(4), 442-462.‏
 14. Bento, G. D., & Tontini, G. (2018). Developing an instrument to measure lean manufacturing maturity and its relationship with operational performance. Total Quality Management & Business Excellence29(9-10), 977-995.‏
 15. Comm, C. L., & Mathaisel, D.F. (2005). An exploratory study of best lean sustainability practices in higher education. Quality Assurance in Education13(3), 227-240.‏
 16. Cristina, F. (2013). Implementing lean in a higher education university. Constanta Maritime University: Constanta, Romania, XIII, 18, 279-282
 17. Cudney, E. A., Venuthurumilli, S. S. J., Materla, T., & Antony, J. (2020). Systematic review of Lean and Six Sigma approaches in higher education. Total Quality Management & Business Excellence, 31(3-4), 231-244.
 18. Emadzadeh, M. (2016). Principles of Education Economics, Jahad Daneshgahi Publications (University of Isfahan) .(In Persian)
 19. Emiliani, B., Kensington, C., & Most, U. S. (2005). Lean in higher education. Center for Lean Business Management. Available at http://www. superfactory. com/articles/lean_higher_ed. aspx.‏
 20. Emiliani, M.L. (2004). Improving business school courses by applying lean principles and practices. Quality Assurance in Education12(4), 175-187.‏
 21. Farsijani, H., Ghayommi, S. (2014). Identify and prioritize the agility barriers of enterprises to achieve world-class production.Industrial Management Perspective, 1, 109-130.
 22. Gupta, S. K., Antony, J., Lacher, F., & Douglas, J. (2020). Lean Six Sigma for reducing student dropouts in higher education–an exploratory study. Total Quality Management & Business Excellence, 31(1-2), 178-193.
 23. Haerizadeh, M., & Sunder M, V. (2019). Impacts of Lean Six Sigma on improving a higher education system: a case study. International Journal of Quality & Reliability Management36(6), 983-998.‏
 24. Hernandez, V.L. (2017). Lean Six Sigma in a University Service Environment: Distinct Perspectives of Lean Implementation in Brownfield and Greenfield Projects (Doctoral dissertation, The University of Texas at San Antonio).‏
 25. Hess, J. D., & Benjamin, B. A. (2015).Applying Lean Six Sigma within the university: opportunities for process improvement and cultural change. International Journal of Lean Six Sigma, 6(3), 249-262.
 26. Hines, P., & Lethbridge, S. (2008). New development: creating a lean university. Public Money and Management28(1), 53-56.‏
 27. Höfer, S., & Naeve, J. (2018). The application of Lean Management in higher education. International Journal of Contemporary Management16(4), 63-80.
 28. Kazancoglu, Y., & Ozkan-Ozen, Y. D. (2019). Lean in higher education: A proposed model for lean transformation in a business school with MCDM application. Quality Assurance in Education27(1), 82-102.‏
 29. Kumar Basu, K. (2015). The leader's role in managing change: Five cases of technology‐enabled business transformation. Global Business and Organizational Excellence34(3), 28-42.‏
 30. LeMahieu, P. G., Nordstrum, L. E., & Greco, P. (2017).Lean for education. Quality Assurance in Education25(1), 74-90.‏
 31. Lu, J., Laux, C., & Antony, J. (2017). Lean Six Sigma leadership in higher education institutions. International Journal of Productivity and Performance Management66(5), 638-650.‏
 32. Mohseni, A., & Rabani, M. (2018). Creating Lean Management Structure in Electronic Banking (Case Study: Ansar Bank). International Journal for Modern Trends in Science and Technology, 4(4), 16-22.
 33. Moore, M., Nash, M., & Henderson, K. (2007). Becoming a lean university. Best Pracfices of Southern Associafion of College and University Business Officers (SACUBO).
 34. Nadeau, S. (2017). Lean, Six Sigma and Lean Six Sigma in higher education: a review of experiences around the world. American Journal of Industrial and Business Management, 7(05), 591.
 35. O’Reilly, S. J., Healy, J., Murphy, T., & Ó’Dubhghaill, R. (2019). Lean Six Sigma in higher education institutes: an Irish case study. International Journal of Lean Six Sigma, 10(4).
 36. Pearce, A., Pons, D., & Neitzert, T. (2018).Implementing lean—Outcomes from SME case studies. Operations Research Perspectives, 5, 94-104.
 37. Petrusch, A., Roehe Vaccaro, G. L., & Luchese, J. (2018). They teach, but do they apply? An exploratory survey about the use of Lean thinking in Brazilian higher education institutions. International Journal of Lean Six Sigm, 10(3), 743-766
 38. Psomas & Antony (2017). Total quality management elements and results in higher education institutions: The Greek case. Quality Assurance in Education, 25(2), 206-223.
 39. Radnor, Z., & Bucci, G. (2011). Analysis of lean implementation in UK business schools and universities. Association of Business Schools, London, 74.‏
 40. Rodriguez, V., Tslapatas, C., & Jesmin, H. (2018). Introducing lean and agile methodologies into engineering higher education: The cases of Greece, Portugal, Spain and Estonia. In 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp.720-729).IEEE.
 41. Sfakianaki, E., & Kakouris, A. (2019). Lean thinking for education: development and validation of an instrument. International Journal of Quality & Reliability Management36(6), 917-950.‏
 42. Shafiee, M., Jafarian, A., Jalili, A. (2011). The Impact of Integration of Logistics Organizational Processes on Business Performance. Industrial management Perspective, 3, 68-82. (In Persian)
 43. Sickles, R. C., & Zelenyuk, V. (2019). Measurement of Productivity and Efficiency. Cambridge University Press.‏
 44. Sunder M, V., & Antony, J. (2018). A conceptual Lean Six Sigma framework for quality excellence in higher education institutions. International Journal of Quality & Reliability Management35(4), 857-874.‏
 45. Sunder M, V., & Mahalingam, S. (2018). An empirical investigation of implementing Lean Six Sigma in higher education institutions. International Journal of Quality & Reliability Management35(10), 2157-2180.‏
 46. Sutin, S. E. (2018). Reforming higher education from within: Lessons learned from other mature sectors of the economy. International Journal of Educational Development58, 18-25.‏
 47. Thomas, A., Antony, J., Haven-Tang, C., Francis, M. and Fisher, R. (2017). “Implementing Lean Six Sigma into curriculum design and delivery – a case study in higher education. International Journal of Productivity and Performance Management, 66(5), 577-597.
 48. Van Dun, D.H., Hicks, J.N., & Wilderom, C.P. (2017). Values and behaviors of effective lean managers: Mixed-methods exploratory research. European management journal, 35(2), 174-186.
 49. Walter, O. M. F. C., & Paladini, E. P. (2019).Lean Six Sigma in Brazil: a literature review. International Journal of Lean Six Sigma10(1), 435-472.‏
 50. Waterbury, T. (2019). Learning from the pioneers: A multiple-case analysis of implementing Lean in higher education. International Journal of Quality & Reliability Management32(9), 934-950.‏
 51. Yonnesi, R., Fekri, R., Babaeianpour, M. (2016). Investigation the Influence of Lean on Information Technology Productivity in the Iranian banking Industry, productivity management, 10(38), 91-116. (In Persian)