دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، زمستان 1397 
3. توسعه مدل شبکه زنجیره تأمین حلقه‌بسته چندهدفه و چنددوره‌ای تحت شرایط عدم‌قطعیت

صفحه 61-95

صادق فیض اللهی؛ هیرش سلطان پناه؛ هیوا فاروقی؛ ایوب رحیم زاده