دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار 1397 
3. ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد کسب‌وکار با رویکرد هم‌افزایی زنجیره ارزش

صفحه 63-91

امیرکامران کیامهر؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری؛ محمدعلی عمادی


6. طراحی مدل پویای توسعه محصول جدید با تأکید بر تئوری انتشار باس

صفحه 137-162

مهدی همایون‌فر؛ بیژن نهاوندی؛ پریسا گل باز زاده