دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، شهریور 1397 
طراحی مکانیزم انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات

صفحه 31-69

ابوالفضل شرافت؛ علی محقر؛ فرحناز کریمی؛ سید محمدرضا داودی


بهینه‌سازی از طریق شبیه‌سازی برای حل مسئله تخصیص چندهدفه ارائه خدمات به مشتریان خوشه‌بندی‌شده بانک

صفحه 85-110

سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ سید محمدتقی تقوی‌فرد؛ سید خلیل سجادی؛ جهانیار بامداد صوفی


ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌های هواپیمایی با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چند‌شاخصه ترکیبی در شرایط فازی

صفحه 135-164

محمدرضا تقی‌زاده یزدی؛ سیما سبزعلی رضایی؛ میر سید محمد محسن امامت؛ هنگامه علیخانی