طراحی مکانیزم انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

3 کارشناسی، دانشگاه یزد.

4 استادیار، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان.

چکیده

     امروزه سازمان‌ها تحت‌ فشار زیادی برای افزایش مداوم قابلیت‌های خود، به‌منظور ایجاد ارزش برای مشتریان و بهبود اثربخشی تجهیزات هستند. بدون تجهیزات مناسب، سازمان با چالش بزرگی در رقابت و رضایت مشتری مواجه می‌شود. عملکرد نامناسب تجهیزات، پدیده‌ای است که هر سازمان تولیدی با آن روبه ­رو می­شود. انتخاب نوع راهبرد نگهداری و تعمیرات در قبال این پدیده به عوامل مختلفی بستگی دارد. اهمیت این مسئله زمانی دوچندان می ­شود که خط تولید پیوسته باشد. در شرکت‌های تولیدکننده انرژی الکتریکی، به‌واسطه تولید محصول استراتژیک برق، مسئله پیچیده‌تر است. در این پژوهش سعی شده است با تعیین عوامل و شرایط مؤثر بر عملکرد نامناسب تجهیزات، استراتژی نگهداری و تعمیرات مناسب برای غلبه بر عملکرد نامناسب تجهیز و پیامدهای آن تعیین شود؛ بنابراین با به‌کارگیری رویکرد سه‌مرحله‌ای نظریه برخاسته از داده‌ها، با روشی استقرایی به مطالعه پدیده موردنظر که عملکرد نامناسب تجهیزات است، پرداخته شده و با گردآوری نظر خبرگان این صنعت و تحلیل داده‌های مربوطه این پدیده در 5 مقوله و 24 زیرمقوله و 90 مشخصه دسته‌بندی شده است؛ سپس نحوه انتخاب استراتژی مناسب در شرایط مختلف تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Mechanism for Choosing the Appropriate Maintenance Strategy

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Sherafat 1
  • Ali Mohaghar 2
  • Farahnaz Karimi 3
  • Seyyed Mohammad Reza Davoodi 4
1 Assistant Professor, Imam Javad Higher Education Institute, Yazd.
2 Associate Professor, University of Tehran.
3 B.A., Yazd University.
4 Assistant Professor, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan.
چکیده [English]

     Today, organizations are under tremendous pressure to continuously enhance their capabilities to create value for customers and improve the effectiveness of equipment. Without the proper equipment organization will face major challenges in competition and customer satisfaction. Inappropriate performance of equipment is a phenomenon that any manufacturing organization faces with it. The strategy is selected against this phenomenon, depends on several factors. This issue becomes more important when the production line is continuous. In electricity company providers because of supplying strategic product issue is more complex. In this study, tried to determine the factors affecting the conditions in relation inappropriate performance of equipment to define this phenomenon. Therefor, using a three-stage approach of Grounded theory, with inductive method to study the phenomenon of improper performance of equipment has been studied and with gathering the experts opinion this industry and analyzing relevant data in five categories and 24 subcategories and 90 characteristic this phenomenon has been described and then how to choose appropriate strategies for different conditions explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Inappropriate Performance of Equipment
  • Grounded Theory
1. Aghai, Milad and Fazli, Safar (2012). Implementation of the DEMATEL and ANP Combined Approach to Select the Appropriate Maintenance Strategy (Case Study: Automotive Industry). Industrial Management Perspective, 2(6), 89-107 (In Persian).
2. Ahmadi, A., Gupta, S., Karim, R., & Kumar, U. (2010). Selection of maintenance strategy for aircraft systems using multi-criteria decision making methodologies. International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, 17(3), 223-243. 
3. Andrawus, J.A., Watson, J., Kishk, M., & Adam, A. (2006). The selection of a suitable maintenance strategy for wind turbines. Wind Engineering, 30(6), 471-486.
4. Aubert, B.A., Vandenbosch, B., & Mignerat, M. (2003). Toward the Measurement of process Integration, Cahier du GReSI no, CIRANO.
5. Braglia, M., Castellano, D., & Frosolini, M. (2013). An integer linear programming approach to maintenance strategies selection. International Journal of Quality & Reliability Management, 30(9), 991-1016.
6. Chemweno, P., Morag, I., Sheikhalishahi, M., Pintelon, L., Muchiri, P., & Wakiru, J. (2016). Development of a novel methodology for root cause analysis and selection of maintenance strategy for a thermal power plant: A data exploration approach. Engineering Failure Analysis, 66, 19-34.
7. Clandinin, D.J., & Connelly, F.M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research.San Francisco: Jossey-Bass.
8. Dorostkar Ahmadi, Nahid; Shafiei Nikabadi; Mohsen (2015). A Fuzzy Intelligent Model for Assessing Knowledge Management Processes in the Supply Chain (Case Study: Iran Khodro Co.). Industrial Management Perspective, 2(5), 153-175 (In Persian).
9. Ierace, S., & Cavalieri, S. (2008). Maintenance strategy selection: A comparison between Fuzzy Logic and Analytic Hierarchy Process. 9th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Szczecin, Poland, (pp. 228-233).
10. IIangkumaran, M., & Kumanan, S. (2012). Application of hybrid VIKOR model in selection of maintenance strategy. International Journal of Information Systems and Supply Chain Management, 5(2), 1-23.
11. Lincoln, Y.S. (1995). Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research. Qualitative inquiry, 1(3), 275-289.
12. Lincoln, Y. S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry (1sted.). Sage Publications, Beverly Hills.
13. Khodadadi, Ali; Dnievi, Ali and Saki, Qasim (2014). Selection of the most suitable maintenance strategy in Shazand Petrochemical Company using two techniques of factor analysis and analysis of hierarchical analysis. First National Conference on Industrial Engineering Research, Hamedan, Tolo Farzin Science and Technology Co. (In Persian).
14. Mardani, Nisa (2008). Choosing the appropriate maintenance strategy with fuzzy method (Case study: Sepahan Cement Factory). (Master's thesis). Allameh Tabataba'i University, Iran (In Persian).
15. Mello, J., & Flint, D.J. (2009). A refined view of Grounded Theory and its application to logistics research. Journal of Business Logistics, 30(1), 107-125.
16. Mohagher, A., & Sadeghi Moghadam, M. R. (2011). Supply chain coordination in the automotive industry: the theory-based approach to data. Industrial Management Perspective, 3(4), 29-63 (In Persian).
17. Moghadam, Abolfazl, Kamalian, Amin Reza; Yazdani, Badr al-Din Oraie; Kurd Baqir; Roshan, Seyed Aligholi (2016). Explaining and Designing an Entrepreneurial Human Resource Management Model: A Fundamentals Data Approach (Study in the Power Industry, Iran Transfo Group). Journal of Management Improvement Research, 10(4), 123-157 (In Persian).
18. Nazari Faststalli, Taban, Ali and Alami, Mohammad Ali (2016). A model for selecting a maintenance strategy, Case Study in Power Company. International Conference on Industrial Engineering and Sustainable Management. Islamic Azad University, Lanjan Branch (In Persian).
19. Parry, K.W. (2003). How? and Why? Theory emergence and using the grounded theory method to determine levels of analysis, in Dansereau, F., & Yammarino, F.J. (ed.), Multi-level issues in organizational behavior and strategy, (Research in Multi Level Issues, Volume 2) Emerald Group Publishing Limited, 127-141.
20. Qavami, Sa'ida (2013). Evaluation and selection of appropriate maintenance strategy for press machines using Fuzzy Group Network Analysis (FGANP) Process Analysis: Lama Electronics Co., Ltd. (Master's thesis). Ferdowsi University of Mashhad, Iran (In Persian).  
21. Shafiei Nikabadi, Mohsen; Farajpour Khanas Pashtani, Habib; Eftekhari; Hossein and Saadabadi; Ali Asghar (2015). Applying the combination of FA, AHP and TOPSIS to select and rank appropriate maintenance strategies. Journal of Industrial Management Studies, 13(39), 35-62 (In Persian).
22. Sherafat, A., & Davoodi, SMR. (2017). Designing a New Model for Evaluating the Maintenance System. Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, 6(1), 49-65.
23. Sharafat, Abolfazl; Karimi, Farahnaz; Davoodi, Sayyed Mohammad Reza (1396). Provide a comprehensive model of maintenance system using the methanetic method. Industrial Management Journal, 4(3), 22-45 (In Persian).
24. Silverman, D. (1993). Interpreting qualitative data: Methods for analyzing talk, text, and interaction. London: Sage.
25. Silverman, D. (2005). Doing qualitative research: A practical handbook (2nded.). London: Sage.
26. Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedure and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
27. Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory (2nded.). Thousand Oaks, California.
28. Taghizadeh Behjati, Javid (2009). Applied Terms in Maintenance Engineering (First Edition). Tehran: Ahmadi Publishing, in collaboration with the Bach Arts and Crafts Institute (In Persian).