ارائه یک مدل لجستیک چند‌هدفه استوار برای مسئله مکان‌یابی ـ مسیریابی، چندسطحی ـ چندمحصولی در زمان بحران در شرایط عدم‌قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران.

2 دانشیار، دانشگاه علوم و فنون مازندران.

چکیده

     هرساله بحران­های موجود در جوامع بشری از لحاظ نوع، تعداد و شدت در حال افزایش هستند؛ از‌این ­رو مدیریت بحران، امروزه مبحثی مهم برای انجام پژوهش ­ها در تمامی کشورها تلقی می­شود. در این مطالعه، یک مدل ریاضی چندهدفه تحت شرایط عدم­قطعیت پیشنهاد شده که به ­دنبال پیدا­کردن مکانی بهینه برای استقرار تسهیلات و سپس میزان تخصیص بهینه کالا میان این تسهیلات و تخصیص مصدوم به بیمارستان­ ها و همچنین یافتن مسیری بهینه برای رساندن نیروهای انسانی به مناطق آسیب‌دیده برای رسیدن به اهدافی چون کاهش هزینه، توزیع کالا و امداد پزشکی عادلانه میان مناطق و کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به مناطق آسیب ­دیده است. مدل موجود به عدم ­قطعیت شدت حادثه توجه دارد و این عدم­ قطعیت در شدت حادثه که موجب عدم­قطعیت در میزان تقاضای کالا و نیروی انسانی و میزان خسارت و مصدومان خواهد شد، با استفاده از روش استوارسازی در مدل لحاظ شده است. به ­علت چند­هدفه­بودن مدل به کمک یکی از روش‌های تک­ هدفه ­سازی، مدل تک ­هدفه شده و در نهایت مدل این پژوهش در یک مطالعه موردی برای اثبات صحت و کارایی مورد­بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Multi-Objective Robust Optimization Logistics Model in Times of Crisis under Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Navid Nikjoo 1
  • Nikbakhsh Javadian 2
1 M.Sc., Mazandaran University of Science and Technology.
2 Associate Professor, Mazandaran University of Science and Technology.
چکیده [English]

Every year, the crisis in human societies is growing up in type, number and severity, so today crisis management is considered an important topic for research and research in all countries. In this study, a proposed multi-objective mathematical model under uncertainty conditions. The model seeks to find the optimal facility location and allocation of goods between the facility and the allocation of injured to hospitals also Looking for an optimal route to bring human resources to damaged areas to achieve goals such as reducing costs, distributing goods and fair medical assistance between areas, and reducing the time that aid troops arrive in damaged areas.The existing model focuses on the severity of incident uncertainty and this uncertainty in the severity of the accident, which causes uncertainty about the amount of demand for goods and manpower, and the amount of damage and injuries is based on a scenario-based method based approach Robust optimization in the model and because of the multi-purpose of the model, with the help of one of the single-purpose methods, the model is made single-purposeand finally, the model in this study was solved in a case study to prove its accuracy and effectiveness was investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Logistics
  • Location and Routing Issues
  • Uncertainty
  • Multi-Level Multi-Dimensional
  • Robust Optimization
1. Afshar, A., & Haghani, A. (2012). Modeling integrated supply chain logistics in real-time large-scale disaster relief operations. Socio-Economic Planning Sciences, 46(4), 327-338.
2. Aghyani, M., & Jabarzadeh, A., & Sajadi, SJ. (2015). a Robust optimization model for designing a blood supply chain network in  Crisis with considering reliability. Journal of Engineering and quality management, 5(2), 85-96 (In Persian).
3. Amiri, M., & Barzegar, M., & Niknamfar, A. (2016). Production-Distribution Planning Integrated with Optimization Approach Three-level supply chain. Journal of Industrial Management Perspective, 23, 9-28 (In Persian).
4. Bakuli, D. L., & Smith, J. M. (1996). Resource allocation in state-dependent emergency evacuation networks. European Journal of Operational Research, 89(3), 543-555.
5. Beamon, B. M., & Kotleba, S. A. (2006). Inventory modelling for complex emergencies in humanitarian relief operations. International Journal of Logistics: Research and Applications, 9(1), 1-18.
6. Boonmee. C. Arimura. M. & Asada. T. (2017). Facility location optimization model for emergency humanitarian logistics. International Journal of Disaster Risk Reduction, 24, 485-498.
7. Bozorgi-Amiri, A., & Mansoori, S., & Pishvaee, M.S. (2017). Multi-objective chain network design for responding to earthquake under uncertainty. Journal of Industrial Management Perspective, 25, 9-36 (In Persian).
8. Chang, M.-S., Tseng, Y.-L., & Chen, J.-W. (2007). A scenario planning approach for the flood emergency logistics preparation problem under uncertainty. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 36(4) , 737-754.
9. Dessouky, M. M., Ordonez, F., & Murali, P. (2009). Capacitated facility location with distance-dependent coverage under demand uncertainty.
10. Farazmand, M., & Pishvaee, M.S. (2018). Design of the transport network model under uncertainty. Journal of Industrial Management Perspective, 31, 115-139 (In Persian).
11. Fiedrich, F., Gehbauer, F., & Rickers, U. (2000). Optimized resource allocation for emergency response after earthquake disasters. Safety science, 35(1), 41-57.
12. Klibi. W., Ichoua. S., & Martel. A. (2018). Prepositioning emergency supplies to support disaster relief: a case study using stochastic programming. INFOR: Information Systems and Operational Research, 56(1), 50-81.
13. Mulvey, J. M., Vanderbei, R. J., & Zenios, S. A. (1995). Robust optimization of large-scale systems. Operations research, 43(2), 264-281.
14. Rahmani. D., Zandi. A., Peyghaleh. E. & Siamakmanesh. N. (2018). A robust model for a humanitarian relief network with backup covering under disruptions: A real world application. International Journal of Disaster Risk Reduction, 28, 56-68.
15. Rawls, C. G., & Turnquist, M. A. (2010). Pre-positioning of emergency supplies for disaster response. Transportation Research Part B: Methodological, 44(4), 521-534.
16. Talarico, L., Meisel, F., & Sörensen, K. (2015). Ambulance routing for disaster response with patient groups. Computers & operations research, 56, 120-133.
17. Tofighi, S., Torabi, S. A., & Mansouri, S. A. (2016). Humanitarian logistics network design under mixed uncertainty. European Journal of Operational Research, 250(1), 239-250.
18. Torabi, S. A., & Hassini, E. (2008). An interactive possibilistic programming approach for multiple objective supply chain master planning. Fuzzy Sets and Systems, 159(2), 193-214.
19. Tzeng, G.-H., Cheng, H.-J., & Huang, T. D. (2007). Multi-objective optimal planning for designing relief delivery systems. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 43(6), 673-686.
20. Yi, W., & Özdamar, L. (2007). A dynamic logistics coordination model for evacuation and support in disaster response activities. European Journal of Operational Research, 179(3), 1177-1193.
21. Zabinski, o. h. m. s. z. b. (2010). stochastic optimization of medicial supply location and distribution in disaster management international journal of production economics, 126, 76-84.