نویسنده = حسن فارسیجانی
شناسایی و تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت کلاس جهانی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 37-66

حسن فارسیجانی؛ ندا جلالیون؛ محسن مردانی


زمان‌بندی گردش شغلی در سیستم تولید تازه‌آرایش‌یافته به‌صورت سلول تولید ناب با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 33-59

اشکان عیوق؛ مصطفی زندیه؛ حسن فارسیجانی؛ بهروز دری نوکرانی


گونه‌شناسی دیدگاه‌های عاملین توسعه خوشه‌های صنعتی با محوریت عوامل مؤثر بر عملکرد

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 35-55

اکبر عالم تبریز؛ حسن فارسیجانی؛ فرهاد فرزد؛ سید هادی میرقادری


تبیین مفهومی"تولید درکلاس جهانی" از دیدگاه مدرنیسم و پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 61-77

حسن فارسیجانی؛ محسن ذبیحی‌جامخانه؛ مهدی افضلیان


سنجش و تحلیل جذابیت صنعت لایروبی در ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 35-60

محمدرضا حمیدی زاده؛ حسن فارسیجانی؛ پرویز مقدس


ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ورودی-خروجی محور

دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 39-56

حسن فارسیجانی؛ محمد حسین آرمان؛ علیرضا حسین بیگی؛ اعظم جلیلی