ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ورودی-خروجی محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 استادیار، دانشگاه هرمزگان.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک تکنیک برنامه ریزی خطی است که هدف اصلی آن، مقایسه و ارزیابی کارایی تعدادی از واحدهای تصمیم گیرنده مشابه است که مقدار ورودی های مصرفی و خروجی های تولیدی متفاوتی دارند. مدل های DEA مورد استفاده برای ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی می توانند از دو رویکرد مجزا استفاده کنند: .1 کاهش میزان ورودی ها بدون تغییر در میزان خروجی ها (رویکرد ورودی محور) .2 افزایش میزان خروجی ها بدون تغییر در میزان ورودی ها (رویکرد خروجی محور).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Data Envelopment Analysis Model with Inbound-Output Approach

نویسندگان [English]

  • Hassan Farsijani 1
  • Mohammad Hossein Arman 2
  • Alireza Hosseinbeigi 3
  • Azam Jalili 4
1 Associate Professor, Shahid Beheshti University.
2 Assistant Professor, Hormozgan University.
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Tabriz.
4 Ph.D., Allameh Tabataba'i University.
چکیده [English]

Data Envelopment Analysis (DEA) is a linear programming technique whose main purpose is to compare and evaluate the performance of a number of similar decision makers with different inputs and outputs. The DEA models used to evaluate unit performance under investigation can use two distinct approaches: 1. Reduce inputs without altering outputs (input-driven approach) .2 Increase outputs without modifying inputs ( Output - driven approach).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Data Envelopment Analysis
  • Input-driven CCR model
  • Output-driven CCR model
1. Bowlin W.F., A.Charnes, W.W.Cooper, H.D.Sherman, (1985), “Data Envelopment Analysis and Regression Approaches to Efficiency Estimation and Evaluation”, Annal Operation Research, 2,113-138.
2. .Charnes A., W.W.Cooper and T.Sueyoshi, (1986), “Least Square/Ridge Regression and Goal Programming/Constrained Regression Alternatives”, European Journal of Operational Research, (27), 146-157.
3. Charnes A., W.W.Cooper, (1985), “Preface to Topics in Data Envelopment Analysis”, Annals of Operational Research, (2).59-70.
4. Charnes A., W.W.Cooper and E.Rhodes, (1978), “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, (2), 429-444.
5. Guo P. and H. Tanaka, (2001), “Fuzzy DEA: a Perceptual Evelaution Method”, Fuzzy Sets and Systems, 119, 149-160.
6. Martin D.H., G.Kocher and M. Sutter, (2000), “Measuring Efficeincy of German Football Teams by DEA”, University of Innsbruck, Australia, 4-5.
7. Per Andersen, N. C.Peterson, (1993), “A Procedure for Ranking Efficient Unit inDEA”, Management Scince, Vol.39, (10),1261-1294.
8. Sexton.T.R., Silkman, R.H., Hogan, A.J, (1986), “Data envelopment Analysis: Critique and Extention.In: Silkman, R.H. (ED), Measuring Efficiiency: An Assessment of Data envelopment Analysis.” Jossey-Bass, San Francisco, CA, .73-105.
9. Thanassoulis.A,(1993), “A Comparision of Regression Analysis and Data Envelopment Analysis as Alternative Methods for Performance Assessment”, Journal of Operation Research Socity, 44, 1129-1144.