دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، 1390 
ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ورودی-خروجی محور

صفحه 39-56

حسن فارسیجانی؛ محمد حسین آرمان؛ علیرضا حسین بیگی؛ اعظم جلیلی