نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

2 استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

در این مقاله، پس از جمع آوری و مقایسه معیارهای اثربخشی، مهم ترین معیارها تعیین می شوند و مدل جدیدی برای انتخاب اعضای تیم بر اساس روش PROMETHEE پیشنهاد می شود. برای این منظور، بر روی یک تیم کاری در یک شرکت طراحی مهندسی ایرانی مطالعه تجربی صورت گرفت و با توجه به معیارهای کمی و کیفی اثربخشی تیم، وزن آنها و مشخصات کاندیداها، بهترین گزینه ها برای تیم هدف انتخاب شدند. معیارهای مورد نظر در چهار گروه فردی، گروهی، سازمانی و شغلی طبقه بندی شدند که در صورت نیاز، با توجه به بافت نیروی انسانی و نوع خدمات در هر شرکت، قابل تغییر است. با استفاده از روش پیشنهادی، وزن معیارها به طور مستقیم در پاسخ تاثیر می گذارد و الگوریتم اجرای آن در نرم افزار DECISION LAB ساده و سریع است . نتایج این روش با نتایج روش ساختار سلسله مراتبی گروهی GAHP مقایسه و تأیید شده است. به علاوه، نتایج به دست آمده، کاملاً منطبق با نظرات تجربی مسوول تیم است و لذا انتخاب نهایی تائید می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selection of project team members based on PROMETHEE effectiveness criteria

نویسندگان [English]

  • Marjan Omidi 1
  • Hamideh Razavi 2
  • Mohammad Reza Mah Peykar 3

1 M.A., Amirkabir University of Technology.

2 Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad.

3 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad.

چکیده [English]

In this paper, after collecting and comparing the effectiveness criteria, the most important criteria are determined and a new model for team members selection based on PROMETHEE is proposed. For this purpose, an experimental study was carried out on a team working in an Iranian engineering design company and according to the quantitative and qualitative criteria of team effectiveness, their weight and the characteristics of the candidates, the best options were selected for the target team. The criteria were categorized into four groups: individual, group, organizational, and occupational. Using the proposed method, the weight of the criteria directly affects the response and its algorithm implementation in DECISION LAB is simple and fast. The results of this method are compared with the results of GAHP group hierarchical structure method. In addition, the results are fully in line with the team's empirical findings and therefore the final selection is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team Selection
  • Decision Making
  • PROMETHEE
  • GAHP
1. Brans, J.P., Mareschal, B., Vincke, P.H. (1986). How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method, European Journal of Operational Research, Vol. 24, Pages 228-238.
2. Carson J.B, Tesluk P.E., Marrone J.A. (2007). Shared leadership in teams: An investments of antecedent & performance, Academy of Management Journal, Vol. 50, No. 5, Pages 1217–1234.
3. Ed. Eduardo Salas, Gerald F. Goodwin, C. Shawn Burke. )2008(. Team Effectiveness in Complex Organizations, Rout ledge.
4. Gungor A., Kesen S.E. (2009), A fuzzy AHP approach to personnel selection problem, Applied soft computing, Volume 9, Issue 2, Pages 641-646.
5. Lootsma F.A. (1999), Multi Criteria Decision Analysis via Ratio & Difference Judgment, Vol. 29, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS.
6. Malinowski J., Weitzel T., Keim T., (
7. 2008), Decision Support for team staffing: An automated relational recommendation approach, Decision Support Systems, Volume 45, Issue 3, Pages 429-447. 15. Olian J., Rynes S.L., (2008), Organizational Staffing: Integrating Practice with Strategy”, Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, Volume 23 Issue 2, Pages 170 – 18.3.
8. West M.A., Markiewics, (2004), Building Team-Based Working, BPS Blackwell Publishing Ltd.
9. Zhou M., (1994), Group Analytic Hierarchy Process (GAHP) — Fuzzy method for evaluation of irrigation district management, Irrigation and Drainage Systems, Volume 8, Number 3 / September.