دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، 1390 
تأثیر یکپارچگی فرایندهای سازمانی و ناب سازی لجستیک بر عملکرد کسب و کار

صفحه 67-82

محسن شفیعی نیک‌آبادی؛ احمد جعفریان؛ اعظم جلیلی بوالحسنی