ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تهران.

2 استاد، دانشگاه تهران.

3 دانشیار، دانشگاه تهران.

چکیده

این تحقیق با استفاده از یک مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه، تخصیص بهینه منابع انرژی کشور به بخش های مختلف خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنایع، کشاورزی، صادرات، تزریق به مخازن نفتی و نیروگاهها به عنوان تولیدکننده انرژی ثانویه را مورد بررسی قرار داده است و در این راستا اهداف سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی نیز مورد توجه قرار گرفته اند. از داده های سال های 1346 تا 1387 برای پیش بینی تقاضای انرژی در بخش های مختلف مصرف و بررسی اعتبار مدل استفاده شده است . همچنین با توجه به اجرا شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها، تخصیص منابع نفت و گاز به بخش های مختلف مصرف طی سال های 1390 تا 1400 بررسی شده است. نتایج این تحقیق، راهکارهای مناسبی را در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار می دهد تا برنامه ریزی مناسب در خصوص تخصیص بهینه منابع انرژی کشور داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


1. A. Kazemi, H. Shakouri G, MB. Menhaj, MR. Mehregan, MR. Taghizadeh, A. Foroughi A. (2009). A Multi-level Artificial Neural Network for Gasoline Demand Forecasting of Iran, The 2nd International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE), Dubai.
2. A. Kazemi, H. Shakouri G, MB. Menhaj, MR. Mehregan, N. Neshat. (2010). A Hierarchical Fuzzy Linear Regression Model for Forecasting Agriculture Energy Demand: A Case Study of Iran, International Conference on Management Technology and Applications (ICMTA), Singapore.
3. A. Kazemi, H. Shakouri G, MB. Menhaj, MR. Mehregan, N. Neshat. (2010). A Multi-level Artificial Neural Network for Residential and Commercial Energy Demand Forecast: Iran Case Study, International Conference on Management Technology and Applications (ICMTA), Singapore.
4. A.R. Borges, C.H. Antunes. (2003). A fuzzy multiple objective decision support model for energy-economy planning, European Journal of Operational Research; 145: 304-316.
5. http://amar.sci.org.ir/
6. http://ifco.ir/
7. http://new.iies.org/
8. http://riemp.ut.ac.ir/modeling-tim,mesa,mesage.htm
9. http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php
10. http://www.eia.doe.gov/
11. Mehdi Sadeghi, Hossein Mirshojaeian Hosseini. (2006). Energy supply planning in Iran by using fuzzy linear programming approach (regarding uncertainties of investment costs), Energy Policy; 34: 993–1003.
12. MR. Taghizadeh, H. Shakouri G, MB. Menhaj, MR. Mehregan, A. Kazemi. (2009). Design of a Multi-level Fuzzy Linear Regression Model for Forecasting Transport Energy Demand: A Case Study of Iran, 39th International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE39), France.
20. R.K. Agrawal, S.P. Singh. (2001). Energy allocation for cooking in UP household (India) A fuzzy multi-objective analysis. Energy Conversion and Management; 42: 2139-2154.
21. T. Mezher, R. Chedid, W. Zahabi. (1998). Energy resource allocation using multi-objective goal programming: the case of Lebanon. Applied Energy; 61: 175-192.