نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

3 استاد، دانشگاه صنعتی شریف.

4 استادیار، دانشگاه امام صادق.

چکیده

منبع یابی و تخصیص سفارش به تأمین کنندگان مناسب، هزینه های تأمین را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش می دهد. از طرفی در محیط پررقابت امروزی، سرعت بالای تغییرات را، بر عدم اطمینان حاکم بر تصمیم گیری ها افزوده است. با توجه به این دو مهم، به منظور افزایش اطمینان در این تحقیق، از رویکرد بهینه سازی استوار در برنامه ریزی تأمین قطعات، دو محصول شرکت ایران خودرو استفاده می شود. با توجه به تعداد بالای قطعات، هر خودرو، قطعات، ارزشمند برای بررسی انتخاب گردید و مدل تأمین این قطعات ، در قالب یک مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه چند دوره ای طراحی شد. با توجه به عدم اطمینان حاکم بر برخی پارامترهای مدل ، این نوع پارامترها به صورت، متغیری تصادفی در نظر گرفته شدند. برای رفع نگرانی در مورد این نوع پارامترها، به کمک تکنیک های موجود، مدل ما به مدلی استوار تبدیل شد تا پاسخ های آن قابل اتکا باشد . در پایان، برای ارزیابی صحت عملکرد مدل و بررسی کیفیت جواب ها از تکنیک شبیه سازی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Multi-Objective Resource-Based Mathematical Modeling: An Approach to Supply Chain Risk Reduction (Case Study: Iran Khodro Supply Chain)

نویسندگان [English]

  • Masood Rabieh 1
  • Adel Azar 2
  • Mohammad Modarres Yazdi 3
  • Mohammad Fetanat Fard Haghighi 4

1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University.

2 Professor, Tarbiat Modares University.

3 Professor, Sharif University of Technology.

4 Assistant Professor, Imam Sadiq University.

چکیده [English]

Sourcing and allocating orders to appropriate suppliers substantially reduces procurement costs and increases the competitiveness of the organization. On the other hand, in today's increasingly competitive environment, the high speed of change has added to the uncertainty surrounding decisions. Due to these two issues, in order to increase the reliability of this research, two parts of Iran Khodro Company's product optimization approach are used. Due to the high number of parts, each vehicle, parts, was selected for evaluation and the model for supplying these parts was designed in the form of a multi-period multi-objective linear programming model. Due to the uncertainty of some of the model parameters, these parameters were considered as random variables. To address these concerns, using our existing techniques, our model was transformed into a robust model that could provide reliable answers. Finally, a simulation technique was used to evaluate the accuracy of the model performance and to evaluate the quality of the solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Source and supplier selection
  • risk
  • uncertainty
  • automotive supply chain
  • solid mathematical model
  • simulation
1. .Basnet, ch. and leang ,J. M.Y.(2005). Inventory lot- sizing with supplier selection. computers & operations research, 32, 1-14.
2. 2.Benton, W.C. Quantity discount decision under conditions oF multiple items, multiple suppliers and resource limitation, I. J oF Production Economics,. 27, 1953-1961, 199
3. 3.Ben-Tal,A,Nemirovski.A.(2000).Robust solutions of linear programming problems contaminated with uncertain data, Mathematical Programming.88,411-424;
4. 4.Berger, P.D., Zeng,A.Z.(2006). Single versus Multiple Sourcing in the Presence of Risk, j of Operational Research Society, 57, 250-261.
5. 5.Bertsimas, J.B., Sim,M.(2004). The Price of Robustness. Operations
Research. 52(1), 35–53.
6. 6.Dahel,N.E.(2003).Vendor selection and order quantity allocation in volume discount environments. Supply Chain Management: An
International Journal, 8, 335-342
7. 7.DeBoer, L., Labro, E., Morlacchi, P.(2001).A review of methods supporting supplier selection.European Journal of Purchasing & Supply Management,7, 75-86.
8. 8. Dickson G.W., )1966(.An Analysis of Vendor Selection Systems and Management. Journal of Purchasing, 2,5-17.
9. 9.Ghodsypour,S.H.and O'Brien,C.(1998). A decision support system for suppleir selection using integrated analytic hierarchy process and linear programing.I. J. of Production Economics,56-57,199-212.
10. Ghodsypour , S. H. and O’Brien,C. (2001). The Total cost oF logistics in supplier selection, under conditions oF multiple souring, multiple criteria and capacity constraint, International Journal oF Production Economics,.73, 15-27.
11. HangHong,G.,Chanpark,S.,Sikjang,D.,MinRho,H.,(2005).An effective supplier selection method For constructing a competitive supply-relationship.Expert system with applications, 1-11
12. Hites, R., De Smet, H.,Risse, N., Salazar-Neumsnn, M., Vincke, P.(2006) About the applicationability of MCDA to some obustness problems", E.
J of Operational Research ,174, 322–332.
13. Hong, J.D and Hayya, Jc .(1992). Just- in time purchasing single or
multiple sourcing? I. J of Production Economics, 27, 175-181
14. Kleijnen J.P.C.(2001).Ethical issues in modeling: Some reflections. E. J. of Operational Research. 130: 223–230.
15. Lee,E.K., Ha,S. and Kim, S. K.(2001).Supplier selection and management system considering relationships in supply chain management, IEEE transactions on Engineering Management, 48, 307-318.
16. Li,L.,Zabinsky,Z.B.(2010).Incorporating uncertainty in to a supplier selection problem. I.J.of Production Economics.Article in press
17. Van Landeghem., H., Vanmaele, H. (2002). Robust planning:a new paradigm for demand chain planning. J of Operations Management, 20, 769-783.
18. Velarde , J.L.G. , Laguna, M.,(2004). A Benders-based heuristic for the robust capacitated international sourcing problem. IIETransactions, 36, 1125–1133
19. Weber C.A, Current J.R, Benton W.E.(1991).Vendor Selection Criteria and Methods. E. J. of Operation Research,50.2-18.
20. Zhang, Z.,Lei, J.,Cao, N., To, K. and Ng. K.,(2004). "Evolution oF supplier selection criteria and methods",(www.google.com), 1-19.